Ny WHO-rapport om tobak ur ett genusperspektiv

Tobaksbruket minskar generellt men minskningen går långsammare bland kvinnor än bland män, och i vissa länder ökar tobaksbruket bland kvinnor. WHO Europa har tagit fram en ny rapport om tobaksepidemins utmaningar ur flickors och kvinnors perspektiv. Rapporten belyser tobaksindustrins strategier för att rikta sig till kvinnor och vikten av att utforma åtgärder samt policyer för tobakskontroll ur ett genusperspektiv.

Europa ser ut att bli den enda regionen i världen som kommer att misslyckas med att uppnå WHO:s globala mål om att minska tobaksbruket med 30 procent mellan 2010 och 2025. En ny WHO-rapport, Through a gender lens: women and tobacco in the WHO European Region (2021), beskriver utmaningar gällande tobak som är särskilt framträdande bland flickor och kvinnor, samt understryker betydelsen av att åtgärda könsspecifika risker för att närma sig målet om minskat tobaksbruk i regionen.

Tobaksindustrin har länge utnyttjat könsnormer och könsroller för att rikta in sig på olika målgrupper, men trots det saknas ofta ett genusperspektiv i tobakspolitiken. Den nya rapporten innehåller rekommendationer om att utforma åtgärder för tobakskontroll med hänsyn till könsspecifika trender och tendenser gällande tobaksdebut, tobaksbruk och tobaksstopp.

Könsspecifika risker

Rapporten lyfter fram att kön är en faktor som påverkar människors hälsa och att tobakskontroll utformas mest effektivt när den inkluderar ett genusperspektiv. Tobakspolitiken måste ta hänsyn till och hantera utmaningar kopplat till exempelvis könsnormer, könsroller, tillgång till resurser samt könsbaserad marknadsföring.

Exempel på utmaningar som kvinnor möter gällande tobaksbruk:

  • Årligen dör cirka 1,2 miljoner människor på grund av passiv rökning i världen, och en större andel av dessa, 64 procent, beräknas vara kvinnor. Detta beror sannolikt på att många kvinnor arbetar i hemmet där de riskerar att exponeras för passiv rökning. Endast i 30 europeiska länder arbetar över hälften av kvinnorna på offentliga arbetsplatser, där rökning ofta är förbjuden.
  • Kvinnor och män drabbas delvis av samma hälsorisker relaterade till tobaksbruk, men kvinnor riskerar ytterligare hälsoproblem kopplat till exempelvis graviditet.
  • Kvinnor som drabbas av tobaksrelaterad hjärt-kärlsjukdom riskerar i dagsläget att få sämre tillgång till vård än män, eftersom många inom hälso- och sjukvården uppfattar sjukdomen som något som främst drabbar män.

Könsbaserad marknadsföring

Tobaksindustrin har sedan länge utnyttjat könsbaserad marknadsföring för att locka kvinnor att vilja använda deras produkter. Strategierna syftar exempelvis till att framställa tobaksbruk som en symbol för kvinnlig frigörelse och feminism, eller att anspela på olika ideal kopplat till vikt och utseende.

Exempel på strategier som tobaksindustrin utnyttjar för att tilltala kvinnor runtom i världen:

  • Sponsring av organisationer som exempelvis arbetar för att bekämpa kvinnomisshandel
  • Produktplacering i film och TV där rökande kvinnor framställs som framgångsrika och glamorösa
  • Sponsring av influencers som kan marknadsföra tobak i sociala medier, där de även kan nå flickor och unga kvinnor

Läs mer i en sammanfattning hos Tobaksfakta.

Ta del av hela rapporten hos WHO.