Ny WHO-rapport: ”Tobacco: poisoning our planet”

2 juni 2022
 / 
Ny WHO-rapport: ”Tobacco: poisoning our planet”

I den nya rapporten Tobacco: poisoning our planet betonar WHO att tobak inte enbart kan ses som ett hot mot individers hälsa, utan måste betraktas som ett hot mot hela planetens överlevnad. Rapporten lanserades inför World No Tobacco Day den 31 maj där årets tema handlar om att öka kunskapen om tobakens miljö- och klimateffekter, samt ge både tobaksbrukare och beslutsfattare starka argument för att ta avstånd från tobaksindustrin.

Det är välkänt att tobak är ett hot mot global hälsa, och många insatser har genomförts för att sprida kunskap om tobakens hälsorisker och minska efterfrågan på tobak. Mindre uppmärksammat och utforskat är den miljöpåverkan som tobaksodling, produktion, distribution, konsumtion och avfall, ger upphov till. Tobaksindustrins skadliga effekter på miljö och klimat är omfattande och växande, och har än så länge fått relativt lite uppmärksamhet från forskare samt beslutsfattare.

Innan tobaksprodukter når konsumenter har de redan lämnat allvarliga skador efter sig. Tobaksodling förstör skogar, förgiftar marker och förbrukar vattentillgångar, medan tillverkningen bidrar till giftigt avfall. Tobaksbruk förorenar luften vi andas, och tobaksrelaterat skräp förgiftar både djur och natur.

Rapporten belyser många konkreta exempel på tobaksindustrins förödande miljöpåverkan:

  • Produktion och konsumtion av tobak bidrar till global uppvärmning genom att släppa ut 80 miljoner ton koldioxid i miljön varje år, vilket motsvarar att köra 17 miljoner bensindrivna bilar varje år.
  • Ungefär 200 000 hektar skog skövlas årligen för tobaksodling och torkning av tobaksblad. Det innebär att tobaksindustrin orsakar fem procent av den totala globala avskogningen varje år.
  • 22 miljarder ton vatten används till tobaksproduktion globalt varje år, vilket är ungefär 3,5 gånger vattenvolymen i Tchadsjön, Centralafrika.
  • Tobaksindustrin ger upphov till två miljoner ton avfall från tobaksförpackningar, vilket motsvarar vikten av 9433 godståg.

Tobaksbrukets miljömässiga konsekvenser medför att tobak inte enbart är ett problem för människan, utan för hela planeten. Att motverka tobaksindustrin handlar inte enbart om överlevnaden för tobaksbrukare eller personer som är involverade i tobaksproduktion. Tobak kan inte längre kategoriseras exklusivt som en hälsofara, utan måste betraktas som ett hot mot hållbar och mänsklig utveckling ur ett bredare perspektiv.

Vill du hjälpa oss att öka kunskapen om tobakens miljöpåverkan bland både unga och vuxna i Sverige? Stöd vårt arbete här.

Rapporten i sin helhet finns att läsa hos WHO.