Debatt: ”Nästa steg bör vara att förbjuda nikotinprodukter i skolan.”

Sverige är det enda land i Norden som tillåter att nikotinprodukter används i skolan. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Nyligen föreslog en statlig utredning (SOU 2021:22) hårdare regler för nya nikotinprodukter och regeringen föreslår en förnyad och breddad nationell strategi när det gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (förkortat ANDTS). I strategin ingår ett mål om minskad användning av nikotinprodukter bland unga. Ändå ser det ut som om Sverige även i fortsättningen är det enda land i Norden som tillåter att nikotinprodukter används i skolan.

De senaste åren har 15-18-åringars rökning legat på ungefär samma nivå, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings återkommande drogvaneundersökning. Men snusandet och användningen av e-cigaretter ökar.

Mellan 2019 och 2020 ökade bruket av vitt snus från 7 till 19 procent, bland 14-18-åringar och var femte av dem ser ofta reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Uppgifterna kommer från en rapport som Novus gjort på uppdrag av A Non Smoking Generation.

Tobaksindustrin kringgår tobakslagen med nya ”tobaksfria” nikotinprodukter, som e-cigaretter och vitt snus, och designar, smaksätter och marknadsför produkterna för att locka unga. För att vända trenden prioriterar regeringen minskat nikotinbruk bland unga som ett mål i den nya ANDTS-strategin, och nya lagförslag innefattar hårdare regler kring reklam och åldersgräns för nya nikotinprodukter. Nästa steg bör vara att förbjuda nikotinprodukter i skolan.

Trots att det idag är förbjudet för elever att röka inom skolans område förekommer både rökning och annat tobaksbruk på landets skolor.

Lagen om rökfria skolgårdar har två stora brister som gör det svårt för skolpersonal att hindra rökning och annat tobaksbruk bland eleverna. För det första regleras enbart skolans område, och för det andra enbart cigaretter. Det är okej att röka precis utanför skolområdet och att använda snus, vitt snus och e-cigaretter, oavsett plats.

A Non Smoking Generations årliga Novusrapport visar att kompisars påverkan är den främsta orsaken till att unga börjar med tobak. Unga behöver skyddas från sådan påverkan och stöd att stå emot grupptrycket.

Enligt Folkhälsomyndigheten har rökningen bland vuxna nästintill halverats sedan Sverige fick rökfria serveringar 2005.

I Norge har dagligrökandet bland unga minskat från 7 till 0,4 procent efter införandet av tobaksfri skoltid 2014.

Nästan alla som börjar med tobak gör det i tonåren. Flera studier, av bland andra Louise Adermark som är docent i neurobiologi, visar att tobak inte bara försämrar hälsan på lång sikt. Nikotin skadar hjärnan direkt och ökar risken för psykisk ohälsa, inlärningssvårigheter, samt mottagligheten för andra droger.

Utöver att främja elevernas välmående och prestationsförmåga i skolan, är en bonuseffekt att tobaksförebyggande arbete även förebygger andra missbruk.

En lag om tobaksfri skoltid skulle också sporra skolorna att arbeta mer omfattande mot tobak.

Svensk tobakspolitik har länge varit ett föredöme internationellt, men nu har de nordiska grannländerna gått förbi. Sverige är på bättringsvägen genom de nya lagförslagen om reglering av nya nikotinprodukter, samt den nya ANDTS-strategin med mål om minskat nikotinbruk bland unga. Nästa steg är att införa den politiska åtgärd som krävs för att målet ska bli verklighet – tobaksfri skoltid.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation