Debatt: Skydda framtida generationer från all tobak

62 procent av svenska ungdomar har använt någon form av tobak. Allt fler unga använder snus och nya nikotinprodukter som riskerar att bli en inkörsport till rökning samt andra drogmissbruk. För att nå målet om en tobaksfri generation krävs hårdare reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter. Det skriver vår generalsekreterare Helen Stjerna i en ledarreplik i Gefle Dagblad.

Linnea Lindström har rätt i att andelen dagligrökare bland den svenska befolkningen har minskat markant sedan 1980-talet, men det finns inga vetenskapliga belägg som stödjer hennes tes om att det är snusets förtjänst. Oberoende studier visar att försök att sluta röka med hjälp av andra tobaks- och nikotinprodukter kan förstärka beroendet, och leder ofta till ett skadligt blandbruk. Dessutom riskerar dessa produkter att bli en inkörsport till nikotinberoende bland unga, som senare löper ökad risk att börja röka och missbruka andra droger.

Istället för snuset är det viktiga folkhälsopolitiska beslut som ligger bakom dagens låga nivåer av rökning bland vuxna. Sedan rökfria serveringar infördes 2005 har rökningen halverats, och minskat ytterligare sedan även uteserveringarna blev rökfria 2019. Historiskt sett har Sverige mycket att vara stolta över på tobaksområdet, men just nu går en stor del av utvecklingen åt fel håll. Enligt CAN:s senaste undersökning har bruket av vitt snus och e-cigaretter ökat explosionsartat bland minderåriga och samtidigt ökar även bruket av vanliga cigaretter. Att totalt 62 procent av unga har använt någon form av tobak är inget annat än ett misslyckande och bevis på att Sveriges tobakspolitik brister.

Det ökande tobaksbruket bland unga är ett direkt resultat av tobaksindustrins aggressiva marknadsföring i kombination med en alltför slapp lagstiftning. Tobaksindustrin har länge arbetat aktivt med lobbying gentemot politiker och lyckats värva många bundsförvanter bland liberala partier som blivit intalade att en striktare tobakspolitik inskränker individens valfrihet. Att tolka frihet som individens rätt att bruka tobak är dock högst problematiskt och leder till att människor fastnar i ofria samt ohälsosamma beroenden. Fler än nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare, och sällan av egen fri vilja utan till följd av grupptryck och tobaksindustrins strategier. En liberal tobakspolitik bör värna individens frihet från beroende, ohälsa, och yttre påverkan från kommersiella intressen, och inte de intressen som är själva orsaken till ohälsan.

Lindströms ”liberala” debattartikel – som ger snuset äran för Sveriges relativt låga förekomst av tobaksrelaterade sjukdomar – är bara ett av många exempel som visar hur tobaksindustrins vilseledande argument får spridning bland både beslutsfattare och allmänhet. I dagens kontext där cigarettförsäljningen blir allt mer reglerad, lobbar industrin hårt för att rökare ska ges incitament att byta till ”mindre skadliga” produkter genom svagare reglering av dessa produkter. Cigaretter är sannolikt den farligaste formen av tobak, men det råder inga vetenskapliga tvivel om att alla tobaks- och nikotinprodukter ökar risken för allvarliga sjukdomar och dödlighet.

Forskningen talar starkt för att en mer tillåtande inställning till snus i Finland eller andra länder varken skulle minska rökningen eller tobaksbruket generellt. Däremot skulle det innebära att barn och unga blir ännu mer sårbara för tobaksindustrins strategier. Finland bör fortsätta ta progressiva steg på väg mot ett helt tobaksfritt samhälle, och vi uppmanar istället Sverige att följa efter.

Vill du hjälpa oss att skydda framtida generationer för all tobak? Stöd vårt arbete här.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation