Debatt: Ta konflikt med den samvetslösa tobaksindustrin

EU förbereder en due ­diligence-lag för att företag ska tvingas ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Det är hög tid att fler internationella och nationella aktörer uppmärksammar och motarbetar tobaksindustrins exploatering av arbetskraft, barnarbete och naturresurser. Nu samarbetar ideella organisationer från Bangladesh, Tyskland och Sverige för att öka kunskapen om hur tobak hindrar en rättvis och hållbar global utveckling.

Tack vare ökad tobakskontroll och kunskap minskar rökningen i många länder, men ändå är tobak fortfarande den största orsaken till global ohälsa som går att förebygga. Tobaksindustrin expanderar cigarettmarknaden i länder med svag reglering, medan nya produkter såsom upphettade tobaksprodukter, e-cigaretter och vitt snus, lanseras för att locka nya kunder in i ett nikotinberoende i länder där cigarettförsäljningen minskar. I media och marknadsföring hävdar industrin att de vill hjälpa rökare att sluta och att de nya produkterna är en del av lösningen för att uppnå en rökfri värld. Den primära motivationen till att utveckla nya produkter är inte en vilja att främja global hälsa – utan att säkra framtida intäkter.

Nya nikotinprodukter marknadsförs ofta som tobaksfria – trots att i princip allt nikotin framställs av tobak. Denna strategi har möjliggjort för tobaksindustrin att kringgå tobakslagstiftningar och undkomma regler kring exempelvis marknadsföring, skatt och åldersgräns. Detta är också en del av industrins ”harm-­reduction”-agenda där nya produkter framställs som mindre skadliga alternativ till cigaretter.

Förbränningen av tobak målas upp som det enskilt största problemet för att överskugga nikotinets allvarliga hälsorisker – som är gemensamma för alla tobaks- och nikotinprodukter. Nikotin skadar hjärnan och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa och andra drogmissbruk.

Harm-reduction är en fasad för att avleda fokus från en i grunden oetisk affärsidé – att initiera och upprätthålla nikotinberoende.

Tobak hotar inte bara global hälsa, utan även en rättvis och hållbar utveckling. Marknadsföringen av ”tobaksfria” produkter döljer de skadliga effekterna av tobaks­produktionen – som motverkar alla 17 globala mål för hållbar utveckling. Tobaksodlare utför riskfyllt arbete och får sällan tillräcklig inkomst för att försörja sina familjer. I tobaksodlande länder som Bangladesh tvingas barn hjälpa sina föräldrar och berövas rätten till god hälsa, utbildning, fritid och utveckling. Globalt uppskattas minst 1,3 miljoner barn under 14 år arbeta inom tobaksindustrin. Industrin orsakar skogsavverkning, föroreningar och dess klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Fimpar är världens vanligaste skräp och släpper ut enorma mängder gifter samt plast i naturen. Kunskapen om nikotinets alla hälso- och hållbarhetsproblem undergräver tobaksindustrins påståenden om att nya produkter orsakar mindre skada.

WHO:s Tobakskonvention uppmanar alla världens länder att fasa ut all tobak (produkter som helt eller delvis har framställs av tobaksblad) samt exkludera tobaksindustrins inflytande från folkhälso­politiken. Dessa rikt­linjer har extra stor betydelse med anledning av all marknadsföring och lobbyarbete kring nya produkter.

Tobaksindustrin arbetar aktivt för att vilseleda konsumenter, investerare, samarbetspartners och beslutsfattare samt dölja dess sanna agenda; att rekrytera nya kunder i deras viktigaste målgrupp – barn. Nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren. Industrin lockar unga genom produktdesign, smaktillsatser och reklam i sociala medier. Varje ung generation är i riskzonen, och ­exploateringen av både människor och miljö kommer att fortgå – om inte tobaksindustrin stoppas.

Quit Big Tobacco är en global kampanj där över 250 aktörer, såsom kommunikationsbyråer, organisationer, och företag, har åtagit sig att inte samarbeta med tobaksindustrin. Nu uppmanar de tobaksförebyggande organisationerna A Non Smoking Gene­ration, UBINIG, och Unfair­tobacco, fler aktörer att ta ställning genom att:

• Följa riktlinjerna i WHO:s tobakskonvention

•  Avstå all samverkan med tobaksföretag

• Exkludera tobaksföretag från investeringar och pensionsfonder

• Stödja EU:s due diligence-lag för att tvinga företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljöpåverkan

• Stödja insatser för att öka kunskapen om tobak och hållbarhet