Debatt: Vem vill se en tobaksfri generation?

En stor del av allmänheten saknar kunskap om hur tobaksindustrin motverkar mänskliga rättigheter och en global hållbar utveckling. Samtidigt får det tobakspreventiva arbetet i Sverige allt mindre resurser och tobaksbruket ökar snabbt bland unga. Det är hög tid att svenska politiker vidtar starkare åtgärder för att säkra alla barns rätt till god hälsa och en hållbar framtid. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation och människorättsjuristen Parul Sharma i en debattartikel i Miljö & Utveckling.

De senaste åren har tobaksbruket ökat kraftigt bland svenska ungdomar. Var femte gymnasieelev röker, och snusandet och bruket av nya nikotinprodukter är högre än någonsin. Enligt CAN:s nationella skolundersökning 2022 svarar 62 procent av gymnasieeleverna att de använt någon form av tobak. Utöver att nikotin är starkt beroendeframkallande och medför allvarliga hälsorisker för hjärna, hjärta och kärl, visar forskning att nikotinprodukter riskerar att bli en inkörsport till rökning och andra drogberoenden.

Låg kunskap. Nya nikotinprodukter, som vitt snus och e-cigaretter, marknadsförs ofta som ”tobaksfria” för att produkterna ska framstå som mindre skadliga för både människor och miljön. Enligt en ny Novusrapport är kunskapen om nikotinets hälsorisker extremt låg, och endast fem procent av allmänheten vet att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak. Det innebär att nya likväl som traditionella tobaksprodukter har förödande effekter på både hälsa och hållbar utveckling, men även här brister allmänhetens kunskap. Knappt en tredjedel känner till barnarbetet och bara elva procent känner till skogsavverkningen inom tobaksindustrin. Motsvarande siffror för unga är något högre, men även där finns stora kunskapsluckor.

Barnarbete i ny förpackning. Den utbredda okunskapen om tobaksindustrins hållbarhetsproblem är särskilt olycklig eftersom en stor andel unga sannolikt skulle avstå tobak om de kände till barnarbetet och miljöproblemen. Efter att ha sett A Non Smoking Generations föreläsning ”Barnarbete i ny förpackning” – om hur alla tobaks- och nikotinprodukter hotar en hållbar framtid – under hösten 2022 uppgav 95 procent av tillfrågade elever att den innehåller argument för att avstå från tobak. Dessvärre får organisationen allt mindre resurser och endast en bråkdel av landets elever får ta del denna viktiga information.

Stora brister i svensk tobakspolitik. Samtidigt som tobaksbruket ökar kraftigt bland svenska ungdomar och världen ställs inför allt större utmaningar vad gäller skydd av mänskliga rättigheter, klimat och miljö, väljer svenska politiker att skydda och särbehandla snuset samt nya nikotinprodukter. Den 1 augusti 2022 infördes en lag för tobaksfria nikotinprodukter, men dessvärre saknar den många viktiga delar som krävs för att skydda unga. Svensk tobakspolitik är idag svagast i Norden och halkar långt efter andra höginkomstländer. Det är tydligt att tobakspolitiken styrs mer av tobaksindustrins lobbying och kortsiktiga vinstintressen än riktlinjerna i Tobakskonventionen, Barnkonventionen och Agenda 2030.

Starkt stöd för starkare tobakslagar. Trots den låga kunskapen om tobakens alla negativa effekter visar Novusrapporten att det finns en stark opinion för tobaksförebyggande insatser, samt en stark opinion emot tobaksindustrin, bland den svenska allmänheten. En stor majoritet är positiv till höjda tobaksskatter, ett totalförbud mot tobaksköp för framtida generationer likt det som införts i Nya Zeeland, och införandet av en lag om tobaksfri skoltid. Stödet är särskilt starkt bland unga – den målgrupp som åtgärderna påverkar mest och syftar till att skydda. Den stora frågan är varför våra politiker inte verkar lika angelägna?

EU-initiativ. I direkt kontrast till svenska politikers passivitet i tobaksfrågan är handlingskraften inom EU avsevärt starkare. 2021 presenterade EU-kommissionen en plan för att bekämpa cancer som bland annat syftar till att skapa en tobaksfri generation i Europa till år 2040. För att nå det målet efterlyser planen hårdare reglering av nya tobaks- och nikotinprodukter inom EU, såsom totalförbud mot all reklam och smaktillsatser samt högre tobaksskatter. Den 26 januari 2023 lanserades också ett europeiskt medborgarinitiativ där ideella organisationer från 15 EU-länder samarbetar för att samla in en miljon underskrifter för en tobaksfri generation.

Vi uppmanar alla svenska EU-medborgare att rösta för en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Europa.

Vi efterlyser även akuta insatser av svenska politiker, för att hejda den pågående tobaksepidemin bland våra ungdomar:

• Höj skatten på samtliga tobaks- och nikotinprodukter, och inför en hållbarhetsskatt

• Inför nolltolerans mot all reklam och smaksättning av tobaks- och nikotinprodukter

• Inför en lag om tobaksfri skoltid, och krav på att skolor informerar ingående om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv

• Höj åldersgränsen för tobaksköp från 18 till 20 år

Helen Stjerna,
generalsekreterare A Non Smoking Generation

Parul Sharma, människorättsjurist,
författare och opinionsbildare