”Philip Morris vill nå ett slutdatum för försäljning av cigaretter – tillåt mig att le”

Att Philip Morris inte vill sluta sälja cigaretter handlar inte om att vilja bidra till ett bättre samhälle, utan att tjäna mer pengar. I en slutreplik i Resumé skriver Johanna Ronnestam Bergbom och Helen Stjerna om vikten av källkritik, och varför satsningar på tobaksfria alternativ inte räcker.

Något jag försöker lära mina barn redan från unga år är att vara källkritisk. Därför ger jag mer än gärna de som ska ha mediautrymme möjlighet att besvara dina uttalanden Cecilia. I det här fallet ” A Non Smoking Generation” som förtjänar allt mediautrymme de kan få och som har kompetens och kunskap att besvara dina påståenden.

Men jag har självklart lite källor för mina uttalanden och en av källorna bjuder jag på eftersom den ger svar på tal om att e-cigaretter inte är en inkörsport till rökning. De kommer dessutom från andra sidor än PM egna. Något som kan vara bra när man vill vara källkritisk.

”E-cigaretter marknadsförs ofta aggressivt mot barn och ungdomar med tusentals tilltalande smaker och vilseledande påståenden om produkterna. Enligt rapporten finns uppskattningsvis 16 000 smaker. När unga människor brukar e-cigaretter, eller bara testar, mer än fördubblas risken att de ska börja använda vanliga cigaretter i framtiden.” (Källa: WHO report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging products. Tobaksfakta)

Men nu – Take it away ” A Non Smoking Generation”!

Sannolikt har Cecilia Lilljeforss rätt i att varken rökningen eller efterfrågan på cigaretter skulle upphöra om Philip Morris (PM) omedelbart slutar sälja cigaretter, men bolagets ovilja att göra det grundas inte i viljan att bidra till ett bättre samhälle – utan viljan att öka intäkterna. Om ett världsledande tobaksbolag som PM faktiskt själva tror på allt de påstår om sina nya produkter och vill nå en rökfri värld skulle det mest värdefulla bidraget vara att leda vägen för övriga tobaksindustrin och göra just det som Johanna Bergbom uppmanar till: sluta sälj cigaretter.

Att försöka rättfärdiga PM:s vision om en rökfri värld genom att redovisa resultat och mål om ökade nettointäkter från rökfria produkter bekräftar enbart att deras primära drivkraft alltid är ökad försäljning. I dagens ”tobaksklimat” i länder som Sverige med relativt starka tobakslagar och utbredd kunskap om rökningens skadeverkningar är det mer gynnsamt att fokusera på nya tobaksprodukter snarare än traditionella cigaretter. Det hälsoskadliga nikotinberoendet har fått nya förpackningar i hopp om att säkra tobaksindustrins överlevnad när rökningen minskar och tobakskontrollen ökar.

Det är anmärkningsvärt att sedan också försvara bolagets fortsatta cigarettförsäljning med argumentet att deras utträde skulle ge mer utrymme till oseriösa aktörer – som inte ”bryr sig om att förhindra att minderåriga använder deras produkter eller de globala hållbarhetsmålen” – när de själva orsakar miljontals sjukdoms- och dödsfall, människorättsbrott, barnarbete och omfattande miljöproblem. Att rikta fokus mot andra aktörer är enbart en strategi för att främja det egna ryktet och distansera sig samt avsäga sig ansvar från alla de problem som de i högsta grad bidrar till att skapa.

Var femte svensk gymnasieungdom röker, och fler än var tredje använder tobak. Vår nya Novusrapport visar att den vanligaste debutåldern för cigaretter, snus och e-cigaretter är mellan 13-16 år. Den visar också att 92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. Även ”seriösa” aktörer som PM är medvetna om att tobaksindustrin riskerar att dö tillsammans med dagens generation av vuxna tobaksbrukare – om bolagen inte lyckas rekrytera nya kunder bland barn och unga. PM:s och övriga tobaksindustrins PR-utspel och debattartiklar handlar i slutändan om att vilseleda konsumenter om produkternas skadlighet och påverka politiker att undanta nya produkter från hårdare reglering.

Få saker är så skadliga som cigaretter, vilket innebär att andra alternativ – inklusive andra tobaksprodukter – med största sannolikhet är ”bättre”. Det innebär dock inte att dessa är ofarliga eller att de ska premieras. Cecilia hänvisar till diverse studier och erfarenheter från andra länder, men ignorerar och förminskar de studier som visar att nya tobaks- och nikotinprodukter är:

  1. Extremt skadliga för hälsan: Det är inte bara förbränningen av tobak som medför allvarliga hälsorisker, utan också nikotinet i sig. Allt nikotin ger permanenta skador på hjärnan och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, psykiska sjukdomar, fosterskador och andra drogmissbruk.
  2. Ineffektiva som verktyg för rökavvänjning: Försök till rökstopp med hjälp av andra tobaksprodukter som till exempel e-cigaretter leder ofta till att rökare hamnar i ett starkare beroende och blandbruk av flera skadliga produkter.
  3. Inkörsport till nikotinberoende och tobaksrökning bland barn och ungdomar: Nya nikotinprodukter som e-cigaretter och vitt snus marknadsförs aggressivt till unga genom influencer-marketing och tusentals olika smaksättningar, vilket lockar unga att vilja testa. Icke-rökande ungdomar som testar e-cigaretter mer än fördubblar risken att senare börja röka vanliga cigaretter.

PM betonar att de rökare som inte kan eller vill sluta bör byta till mindre skadliga alternativ, men utelämnar det faktum att majoriteten av alla tobaksbrukare vill bli av med sitt beroende – inte addera eller byta till ett annat. Dessa behöver stöd och effektiva hjälpmedel i form av beprövade nikotinläkemedel, som till skillnad från tobaksindustrins produkter innehåller låga doser nikotin i syfte att trappa ned snarare än stärka beroendet.

Konsekvent bjuder PM in till dialog och samarbete för att vi tillsammans snabbare ska kunna nå ett slutdatum för försäljning av cigaretter. Lika konsekvent förbiser tobaksindustrin att Sverige och 180 andra länder har ratificerat WHO:s tobakskonvention som fastslår att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan folkhälsan och tobaksindustrins vinstintressen – vilket motiverar att folkhälsopolitiken ska bedrivas utan industrins inblandning. Intentionen med sådana samverkansinviter från tobaksindustrins sida är inte att främja folkhälsan, utan snarare att fördröja eller förhindra lagar som kan minska tobaksbruket.

Tobaksindustrins affärsidé bygger på att initiera och upprätthålla nikotinberoende – oavsett produkt. A Non Smoking Generation efterlyser en stark sammanhållen reglering av alla tobaksprodukter, gamla som nya. Det hindrar inte vuxna tobaksbrukare från att fortsatt kunna använda eller byta produkter. Däremot ökar chansen att de som vill sluta lyckas, samt att fler barn och unga aldrig börjar.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

Johanna Ronnestam Bergbom, byråchef Outhousebyrån