Slutreplik: Desperat försök att gynna e-cigaretter

Vilka, utöver ekonomiska motiv, kan driva en vuxen människa att ifrågasätta ett förbud som syftar till att skydda barn och unga från hälsoskadliga produkter i skolan?

Det är inte lätt att debattera mot en person som både miss­tolkar och förvränger allt det som A non smoking generation (NSG) står samt arbetar för, men vi gör ett försök att reda ut följande missförstånd.

NSG tar ingen hänsyn till varför unga börjar använda tobak

Redan i inledningen av sin replik avslöjar Mathisson att han inte har läst vår artikel särskilt noggrant. Varje år genomför vi en Novus­undersökning av ungas attityder till tobak och en av de viktigaste frågorna handlar om orsaker till att börja röka och testa nya nikotinprodukter såsom vitt snus och e-cigaretter. I ingressen till vår artikel uppmärksammar vi att den orsak som unga uppger i störst utsträckning är kompisars påverkan, vilket innebär att tobaksbruk är ett smittsamt beteende som sprids på grund av grupptryck. För att skydda unga från den pressen och motverka normaliseringen av tobak i ungas vardag är tobaksfria miljöer, och inte minst en tobaksfri skoltid, avgörande. Vår undersökning visar dessutom att åtta av tio unga själva är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under skoltiden.

NSG sprider ­skräckpropaganda

Mathisson hävdar att vi ­använder ”myter och skrämseltaktik” när vi förmedlar kunskap som är hämtad från vetenskapliga studier och erfarenhet. Enligt vår senaste Novusundersökning saknar många unga och vuxna kunskaper om nikotinets allvarliga hälsorisker, och Stefan verkar vara en av dem. Han framhäver nikotin som ofarligt och lyfter de kortvariga belönande effekterna som nikotin skapar hos en person som är fast i ett beroende, men förbiser all den forskning som visar att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, inlärnings­svårigheter, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och andra drogmissbruk. Ett nikotinberoende, och allt som det medför, är det sista som en ungdom i en redan utsatt situation behöver.

Ogrundat hävdar Mathisson också att nya nikotinprodukter kan hjälpa unga och vuxna rökare som vill sluta. CAN:s senaste drogvaneundersökningar bland skolungdomar visar att rökningen bland unga har legat på en relativt stabil nivå de ­senaste åren, medan bruket av snus och nya nikotinprodukter ökar. Forskning visar att ­personer som försöker sluta röka med hjälp av exempelvis e-cigaretter ofta adderar ännu en ovana och hamnar i ett blandbruk av flera skadliga produkter. Snus och e-cigaretter riskerar dessutom att bli en inkörsport till nikotin­beroende bland unga icke-rökare och ökar risken för att senare även börja röka traditionella ­cigaretter. All oberoende forskning motiverar behovet av att reglera och förebygga samtliga tobaks- och nikotinprodukter.

NSG har en förbudsmentalitet

Enligt Mathisson tror NSG att ett förbud mot tobak under skoltiden är en punktinsats som kommer lösa alla problem. En lag om tobaksfri skoltid handlar inte om att lärare ska jaga eller fördöma tobaksbrukande elever, utan är framför allt en viktig signal till skolor att det tobaksförebyggande arbetet måste tas på större allvar. Skolorna måste få starkare incitament att vidta ­omfattande åtgärder för att skapa en tobaksfri norm samt kultur i skolan. Det krävs ett långsiktigt och medvetet arbete, och en uppdaterad lagstiftning är ett viktigt första steg för att främja mer jämlika förutsättningar i skolan för alla Sveriges elever.

NSG sprider frön för mobbning och utanförskap

Mathisson menar att en lag om tobaksfri skoltid är en ”häxjakt på nikotin” som kommer slå mot ­utsatta elever, när det i själva ­verket är precis tvärtom. En tobaksfri skoltid kan vara helt livsavgörande för en elev som har det tufft hemma eller kämpar med sin psykiska hälsa. Elever som av olika anledningar redan löper större risk att fastna i nikotinberoende kan få starkare stöd att avstå genom att vistas i en skola där de inte utsätts för tobak. För att kunna fatta beslut som gynnar deras hälsa och framtid behöver dessa elever mer omtanke, stöd och kunskap – inte vilseledande information om nikotinets hälsoeffekter. Att lagstifta om en tobaksfri skoltid är nödvändigt för att öka chansen att så många elever som möjligt, oavsett bakgrund och andra ­faktorer, förblir tobaksfria.

Stödjer du alla ungas rätt till en tobaksfri skoltid? Skriv under på tobaksfriskoltid.nu.