Överläkare vill förbjuda e-cigaretter

Användning av e-cigaretter, oavsett smaktillsatser och nikotinmängd, innebär hälsorisker och kan orsaka svår lungsjukdom. I en medicinsk kommentar i Läkartidningen redogör Kjell Torén, professor och överläkare i Göteborg, för de många riskerna med produkten och varnar för en potentiell epidemi av sjukdomsfall i Sverige. Han menar att e-cigaretter borde förbjudas för att skydda folkhälsan.

E-cigaretter har lanserats på bred front under 2000-talet. Produkten kan variera till utseendet men består generellt av några gemensamma komponenter – ett munstycke, en behållare för e-vätskan, en förångare och ett batteri. Till skillnad från vanliga cigaretter sker ingen förbränning av tobak utan istället förångas e-vätskan, som består av olika mängd nikotin, smaktillsatser och andra kemikalier, via ett värmeelement som drivs av ett batteri. Ångan som sedan andas in via ett munstycke kan ha tusentals olika smaksättningar.

Tobaksindustrin marknadsför produkten som ett mindre skadligt alternativ till vanliga cigaretter, och som en effektiv metod för att hjälpa rökare att sluta. Kjell Torén, senior professor och överläkare, framhåller att evidensen för att e-cigaretter skulle vara en effektiv rökavvänjningsmetod på längre sikt är svaga. Studier pekar istället på att det finns en större risk att personer som använder e-cigaretter också börjar röka vanliga cigaretter, jämfört med antalet personer som helt lyckas sluta röka med hjälp av att övergå till e-cigaretter.

Kjell kommenterar även det faktum att användning av e-cigaretter är vanligare bland rökare än bland befolkningen i stort, vilket är ett mönster som har observerats både i Sverige och i USA. Det är särskilt vanligt bland unga svenska rökare under 30 år där 13,6 procent också använder e-cigaretter.

Utifrån den epidemi av e-cigarettrelaterade lungsjukdomar (EVALI) som drabbade USA 2019 varnar Kjell för risken att fler liknande fall även kommer rapporteras i Sverige. I USA har flera delstater beslutat att förbjuda smaktillsatser i produkten, men Kjell menar att det bästa för folkhälsan vore att gå ännu längre genom att totalförbjuda produkten. Han betonar att e-cigaretter medför relativt okända men ändå tveklöst allvarliga hälsorisker även utöver de risker som är förknippade med upphettning samt inhalering av olika smakämnen.

Om det av praktiska orsaker inte går att införa ett totalförbud mot e-cigaretter, på grund av internationell handel via nätet, förespråkar Kjell förbud mot att använda e-cigaretter på allmänna platser. Han anser även att information om produktens hälsorisker borde spridas till beslutsfattare, läkare och andra berörda yrkesgrupper. I slutet av artikeln presenterar han förslag för att underlätta diagnosticeringen av misstänkta sjukdomsfall.

Läs hela kommentaren i Läkartidningen.