Remissvar: Vi efterlyser starkare åtgärder för att skydda unga från nikotinberoende

2 september 2021
 / 
Remissvar: Vi efterlyser starkare åtgärder för att skydda unga från nikotinberoende

I våras resulterade en statlig utredning i lagförslag som innebär hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22). Den 31 augusti lämnade A Non Smoking Generation in ett remissvar till Socialdepartementet där vi välkomnar förslagen men också efterlyser ännu starkare åtgärder för att skydda barn och unga från skadliga nikotinberoenden. Ta del av hela remissvaret nedan.

Stiftelsen En Rökfri Generations yttrande om Hårdare regler för nya nikotinprodukter SOU 2021:22

Stiftelsen En Rökfri Generation, med det publika namnet A Non Smoking Generation (NSG) har sedan 2016 påtalat ett akut behov av att reglera tobaksindustrins nya produkter och stoppa deras framgångsrika strategier för att locka barn och ungdomar in i ett skadligt nikotinberoende. Klockan tickar och för varje dag som går utan en reglering av dessa nya produkter luras allt fler ungdomar genom lockande smaker, artister och influencers inlägg i sociala medier och gratis smakprov som skickas hem till dem eller distribueras på annat sätt. NSG har därför välkomnat utredningen och instämmer i allt väsentligt även om vi på flera punkter hade önskat att man vågat gå ännu längre och skapa ett starkare och ännu bättre sammanhållet skydd mot samtliga tobaksprodukter.

NSG:s inställning är och förblir att dessa nya produkter bör likställas helt med övriga tobaksprodukter, inte minst för att den verksamma och starkt beroendeframkallande substansen nikotin framställs av tobak. Vårt främsta argument här är givetvis att vi så tydligt ser att dessa nya produkter lockar tobaksfria ungdomar in i ett skadligt nikotinberoende som även riskerar utvecklas till tobaksrökning, alkohol och andra droger, men även att vuxna rökare luras förväxla dessa produkter med godkända rökavvänjningsprodukter som är läkemedelsklassade med bevisad effekt. Med tanke på att läkemedelsklassade nikotinprodukter redan undantagits från tobakslagen borde det mest logiska vara att allt annat nikotin regleras som tobak.

I övrigt efterlyser vi ett antal åtgärder som återfinns i WHO:s tobakskonvention som Sverige ratificerade redan 2005. Det är dags att införa fler av konventionens delar- som många av våra nordiska grannländer och många andra länder redan infört. I en europeisk skattning av genomförda åtgärder för ett minskat tobaksbruk har Sverige från 2016 till 2019 fallit från en 9:e till en 15:e plats och Sverige är numera enda land i Norden som tillåter tobaksbruk under skoltiden.

NSG motsätter sig förslaget i kap 10.2 om att snussubstitut ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagen.

Snus är inte ett livsmedel och ska således inte heller betraktas som ett sådant. I SOU 2016:14 – En översyn av tobakslagen föreslogs att snus och tuggtobak inte längre ska omfattas av livsmedelslagen med motiveringen att snus inte är ett livsmedel och att det är möjligt för Folkhälsomyndigheten att hantera de nödvändiga regleringarna kring gränsvärden och tillsatser i snus. NSG delar analysen i SOU 2016:14 om att det inte är oproblematiskt ur ett tobakspolitiskt och tobakspreventivt perspektiv att snus jämställs med livsmedel. Att reglera såväl traditionellt tobakssnus som nya nikotinprodukter som livsmedel ger falska föreställningar om att snus är en säker och hälsosam produkt. Här vill vi även understryka att den bristfälliga lagstiftningen som idag finns gällande traditionellt tobakssnus inte bör stå i vägen för att reglera tobaksindustrins nya nikotinprodukter.

NSG vill se ett förbud mot marknadsföring av samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedel

 • Förbud mot alla former av marknadsföring

Utredningen föreslår på grund av tryck- och yttrandefriheten endast krav på måttfullhet för marknadsföring av nikotinprodukter. Vi befarar att detta blir både otydligt och otillräckligt. Var femte ungdom svarar i vår Novusundersökning att de ofta ser tobaksreklam och många förtvivlade föräldrar och lärare hör av sig till oss och berättar att deras barn/elever tagit emot gratis smakprover och att barnen snabbt utvecklat ett beroende. Här krävs nolltolerans för att skydda barn och unga från att exponeras för alla former av tobak. Vi befarar också att den föreslagna skrivningen kommer att bli svår att kontrollera och efterleva. NSG ifrågasätter bedömningen i utredningen och föreslår att icke läkemedelsklassade nikotinprodukter ska likställas med tobak samt att vi i Sverige inför ett exponeringsförbud för samtliga tobaksprodukter.

NSG vill se ett förbud mot smaksättningen.

 • Förbud mot smaksättning av alla tobaks- och nikotinprodukter.

I vår novusundersökning svarar närmare 6 av 10 ungdomar i åldrarna 14-18 år att orsak till att testa nya nikotinprodukter är att de ”verkar mindre farliga” och 35 procent uppger ”tilltalande smaker” som orsak till att testa. Vår slutsats av detta är att tobaksindustrins strategi är framgångsrik och att kombinationen ”tobaksfri” och en smaksättning som närmast för tankarna till godis innebär att många vilseleds tro att dessa produkter är mindre farliga och luras in i ett skadligt nikotinberoende. I vår senaste undersökning ser vi även att kunskapen om dessa nya produkter brister. Bara 7 procent känner till att nikotin ökar risken för diabetes typ 2 och endast 4 procent känner till att nikotinet i det ”tobaksfria” snuset framställs av tobak.

I utredningen framhålls problemet att ett förbud mot smaksättning av tobaksfia nikotinprodukter skulle riskera att få den svenska lagstiftningen att framstå som inkonsekvent så länge smaksättningen av tobakssnus är tillåtet. Samtidigt är det problematiskt att smaksättningen av nya nikotinprodukter gör dessa produkter mer attraktiva för unga. Om nu detta är fallet finns det bara en väg att gå och det är att förbjuda smaksättning på samtliga tobaksprodukter, inklusive det traditionella snuset, för att skydda våra barn och unga från att bli nya nikotinister. Om EU har synpunkter på inkonsekvens bör det övervägas att även förbjuda smaksättning av det traditionella snuset.

Ytterligare åtgärder som NSG anser skyndsamt behöver införas som utredningen inte tar upp:

 • Uppgradera lagen om rökfri skolgård till Tobaksfri skoltid
 • Exponeringsförbud på säljstället för tobak, s.k. dold försäljning
 • Neutrala reklamfria tobaksförpackningar
 • Utökad kunskapsspridning både avseende nikotinets alla hälsorisker samt hur tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål 

Bakgrund till NSG:s svar

92 procent av alla tobaksbrukare har börjat i tonåren eller tidigare. Det är sedan länge känt att detta gäller rökare, men vår senaste Novusundersökning visar att det gäller även för snuset. Majoriteten av debuterna för både cigaretter, e-cigaretter och snus ligger mellan 13-16 år, oavsett produkt. Det innebär att fönstret till ett eventuellt tobaksbruk står öppet under en kort tid i livet och det borde inte krävas allt för mycket av oss vuxna för att hålla det stängt. Det skulle minska både sjukvårdskostnader och mänskligt lidande avsevärt. Frågan är om vi vuxna är beredda att göra vad som krävs?

Sedan starten av vår årliga Novusundersökning har stödet för ett införande av tobaksfri skoltid ökat stadigt. Åtta av tio respondenter (unga som vuxna) anser att skolan borde vara helt tobaksfri men trots det har svenska politiker avstått från att vidta nödvändiga åtgärder. Nio av tio ungdomar uppger kompisars påverkan som främsta anledning att börja använda tobak och detta gäller cigaretter såväl som nya nikotinprodukter. Ingen planerar att börja röka eller snusa, men när kompisen bjuder kan det vara svårt att tacka nej. Alla former av tobaksbruk är socialt smittsamma företeelser och smittan sprids just nu obehindrat i alla de skolor som inte självmant infört tobaksfri skoltid.

NSG ser med stor oro på utvecklingen av nya nikotinprodukter och på det sätt som tobaksindustrin fritt tillåts designa, marknadsföra och distribuera sina nya produkter. Swedish Match lanserade nyligen ytterligare ett märke vitt snus och det är ingen slump att man väljer att göra det direkt utanför Thorens gymnasium i Stockholm. Sociala medier översköljs av ogenerad reklam och samarbeten med kända artister och influencers med många unga följare. Produkterna designas för att attrahera ungdomar genom färg, form, olika budskap och smaksättning. Avsaknaden av tobaksskatt gör även att dessa produkter blir mer tillgängliga för priskänsliga ungdomar. Fler insatser behövs för att stärka barns rätt till en tobaksfri uppväxt; en rätt som garanteras i såväl Tobakskonventionen som Barnkonventionen, två internationella konventioner som Sverige har ratificerat. Det kan påpekas att UNICEF globalt nu strävar efter ett skärpt protokoll i Barnkonventionen/Convention on the Rights of the Child eftersom nuvarande reglering av marknadsföring av produkter till barn och unga ständigt överträds av berörda industrier.

Samhället måste sluta anpassa sin lagstiftning efter tobaksindustrins olika påståenden om olika tobaksprodukters hälsorisker. Vi vet med säkerhet att tobaksindustrins vinstintressen inte är förenliga med våra folkhälsopolitiska mål (därav artikel 5.3 i tobakskonventionen). Om tobaksindustrin vill lansera rökavvänjningsprodukter borde samma regler gälla för dessa som för läkemedelsindustrin. En nikotinprodukt bör enligt vår mening antingen ses som ett godkänt läkemedel med bevisad avvänjningseffekt och annars är det en tobaksprodukt. Nya produkter med höga halter starkt beroendeframkallande och hälsoskadligt nikotin kan inte ses som ”mindre farliga” än traditionella tobaksprodukter. Att informera specifikt om nikotinets hälsoeffekter är särskilt viktigt eftersom det bland unga nu är vanligt med blandbruk av en rad olika tobaks- och nikotinprodukter. Många snusar, röker, använder e-cigaretter och röker vattenpipa. Enligt CAN:s senaste undersökning röker eller snusar ca 30 procent av eleverna i ÅK 2 på gymnasiet. Därtill kommer bruket av e-cigaretter och vitt snus som ökat dramatiskt under de senaste åren. På två år har bruket av vitt snus ökat med 128 procent vilket sannolikt innebär att den totala andelen unga tobaksbrukare ökar i stället för att minska.

Man skulle kunna se det som att det just nu finns ett ”smithål” i den befintliga lagstiftningen som möjliggör för tobaksindustrin att marknadsföra och sälja sina produkter direkt till minderåriga. Alternativt att våra myndigheter borde kunna genomskåda tobaksindustrins påståenden om tobaksfria produkter som är sprängfyllda med nikotin som framställs av tobak. Oavsett vilket, är det ett stort misslyckande som just nu genererar en ny generation nikotinister. En tydligare reglering av ämnet nikotin är därför nödvändig för att stoppa nyrekryteringen bland våra ungdomar men även för att kunna erbjuda alla de som vill sluta ett adekvat stöd och kontrollerade produkter med bevisad effekt.

Nikotinets inverkan på hälsan

 • Nikotin är starkt beroendeframkallande – den del i tobaken som gör att den som brukar har svårt att sluta. Att de nya produkterna innehåller just substansen nikotin är ingen slump- det är just den som gör att industrin får nya brukare.
 • Nikotinprodukterna är relativt nya, forsning pågår- fel ordning att först införa sedan forska på hälsan- vet att nikotin i sig är oerhört beroendeframkallande samt påverkar hälsan negativt.
 • Nya studier på Karolinska Institutet visar påverkan av nikotin på hjärta och kärl vid rökning av e-cigaretter. I de humanstudier som genomförts har man sett påverkan på kärlskademarkörer, blodproppsbildning och kärlstelhet efter exponering för e-cigarett som innehåller nikotin. Effekterna är inte alls lika tydliga efter exponering för e-cig utan nikotin-innehåll
 • Nikotin ökar risken för styva kärl även vi snusning vilket ökar risk för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och stroke.
 • Påverkar hjärnan negativt- nikotin förknippats med ökad risk för depression, ångest, sämre impulskontroll, inlärningsförmåga och uppmärksamhet visar forskning. Ytters anmärkningsvärt då det är företrädesvis unga individer som börjar med nikotin och tobaksprodukter.

Nikotinets inverkan på global hållbar utveckling

Sist men inte minst finns ytterligare 17 starka argument för att stoppa tobaksindustrins framfart och reglera alla nya produkter som framställs av tobak. Sverige har hög svansföring när det gäller Agenda 2030 arbetet men när det gäller tobaksindustrins inverkan på global hållbar utveckling är kunskapen låg. Tobaksindustrin utnyttjar fattiga bönder och deras barn under slavliknande arbetsförhållanden på tobaksfält runt om i världen. Genom att kraftigt pressa priserna på råtobaken tvingas fattiga bönder använda sina barn i arbetet på fälten. Under en dags arbete kan huden absorbera nikotin motsvarande 50 cigaretter, vilket ofta leder till akut nikotinförgiftning (green tobacco sickness) med influensaliknande symtom. Stora mängder livsfarliga pesticider ger invärtes frätskador, cancer och psykisk sjukdom. Förutom att arbetet på tobaksfälten gör barnen sjuka, innebär det även att de går miste om hela eller väsentliga delar av sin skolgång. Utöver den omfattande problematiken med fattigdom och barnarbete leder tobaksodling även till stora miljöproblem och giftspridning i mark och vatten samt massiv avverkning av regnskog. Förutom att skogsavverkningen starkt bidrar till den rådande klimatkrisen i stora delar av världen så bidrar det även till minskad biologisk mångfald och många djurarters försvinnande.

Hjärt-Lungfondens statistik över bruket av det så kallade tobaksfria snuset

Eftersom det inte finns någon statistik från myndigheterna om bruket av det tobaksfria snuset genomförde Hjärt-Lungfonden en undersökning med hjälp av Novus under augusti månad 2021. Undersökningen tillfrågade 2134 personer i åldrarna 16-79 år.

 • Rapporten visar att 44% av de tillfrågade känner till tobaksfritt snus, de flesta som känner till tobaksfritt snus är yngre än 49 och bland de över 50 år är det flest som inte känner till så väl eller aldrig har hört talas om tobaksfritt snus.
 • Bland de som känner till tobaksfritt snus så snusar knappt en fjärdedel (34%) det dagligen eller ibland. Av samtliga tillfrågade är det 10% som snusar tobaksfritt snus. Av de som snusar tobaksfritt snus är det drygt 4 av 10 (43%) som helt eller delvis ersatt annat tobaksbruk, 38 % har inte ersatt något tidigare tobaksbruk, bland 16-49 år är denna siffra 45 %.
 • Rapporten visar också att smakämnen (52%) och Nikotin (47%) är det man oftast tror ingår i tobaksfritt snus. Var tredje uppger att man inte vet vad det innehåller.
 • Flest tänker att tobaksfritt snus hjälper rökare att sluta (27%) och att tobaksfritt snus påverkar min kropp i lägre grad än vanligt snus (26%), men även att tobaksfritt snus riktar sig till yngre personer (24%).

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation