Rökning bland Stockholms unga nedåt

Idag presenterades Stockholms Stads mätning ”Stockholmsenkäten” som görs vartannat år i grundskolans årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2.

2014 års undersökning visade att tobaksbruket bland Stockholms unga har minskat stadigt sedan 2010 och denna trend håller i sig. Undantaget är snusandet hos pojkar i åk. 2 på gymnasiet där snusandet ökar något.

Flickor röker fortfarande lite mer än pojkar. I årets mätning uppger 25% av flickorna i åk. 2 på gymnasiet att de rökar dagligen eller ibland och hos pojkarna i samma ålder så är siffran 22%.
Tittar man på eleverna i årskurs 9 så är det 14% av flickorna och 8% av pojkarna som svarar att de röker dagligen eller ibland.

Gällande bruket av snus så är det 19% av pojkarna i åk. 2 på gymnasiet och endast 2% av flickorna i samma ålder som uppger att de snusar dagligen eller ibland. På högstadiet i årskurs 9 uppger 6% av pojkarna och mindre än en halv procent av flickorna att de snusar dagligen eller ibland.

Något som är oroväckande är dock ökningen av den psykiska ohälsan och då främst hos unga tjejer där en kontinuerlig ökning ses från 2010 och framåt till årets mätning. År 2010 uppgav 31% av flickorna i årskurs 9 att de ofta är ledsna eller deppiga utan att veta varför. I årets mätning är det 40% som upplever detta i samma ålder. Även pojkarna uppger att de mår dåligt i något större utsträckning. Men det mest framträdande gällande den psykiska ohälsan är den stora skillnaden mellan flickor och pojkars upplevda mående då 15% av pojkarna i samma ålder har svarat att de ofta är ledsna eller deppiga utan att veta varför.