Samband mellan tobaksexponering i sociala medier och ungas tobaksbruk

14 september 2022
 / 
Samband mellan tobaksexponering i sociala medier och ungas tobaksbruk

Personer som har exponerats för tobak i sociala medier rapporterar dubbelt så ofta att de använder tobak jämfört med personer som inte har exponerats. Exponeringen ökar även risken för framtida tobaksanvändning bland personer som aldrig har använt tobak. Det visar en ny meta-analys av 29 studier som har undersökt hur tobaksexponering i sociala medier påverkar människors beteende.

Forskare från Keck School of Medicine vid University of Southern California har analyserat data från nästan 140 000 deltagare i en metaanalys av 29 studier. Cirka 85 procent av deltagarna var ungdomar och unga vuxna. Studien, som har publicerats i JAMA Pediatrics, är den första storskaliga undersökningen av kopplingar mellan innehåll i sociala medier och tobaksbruk. Resultatet visar att dessa samband kan ha stor betydelse för folkhälsan på befolkningsnivå.

Utvecklingen i sociala medier har inneburit nya möjligheter för tobaksindustrin att marknadsföra deras produkter, framför allt till ungdomar, och de nya studieresultaten visar att exponeringen i sociala medier har stor effekt på benägenheten att använda tobak. Bland personer som uppgav att de har exponerats för tobak i sociala medier var sannolikheten mer än två gånger större att de använder tobak under sin livstid eller under de senaste 30 dagarna, jämfört med personer som inte hade sett tobaksinnehåll i sociala medier. Personer som hade exponerats löper även större risk att börja använda tobak i framtiden.

Både aktivt engagemang i form av att dela, gilla och kommentera tobaksinnehåll, och passivt engagemang genom att enbart se innehållet var kopplat till ökad risk för tobaksanvändning samt framtida bruk. Personer som exponerades för tobak på två eller fler sociala medie-plattformar löpte större risk jämfört med personer som bara exponerades på en plattform.

Forskarna ger förslag på tre åtgärder för att skydda unga från denna skadliga exponering:

  1. Utforma interventioner för att motverka tobaksinnehållets inflytande i sociala medier, exempelvis utbilda unga om tobaksindustrins marknadsföringsstrategier.
  2. Sociala medie-plattformar kan vidta åtgärder för att skydda sina användare, exempelvis genom att inkludera varningsmärken på tobaksrelaterat innehåll.
  3. Politiker kan införa striktare begränsningar kring hur tobaksföretag får marknadsföra sina produkter digitalt.

Vill du hjälpa oss att motarbeta tobaksindustrins reklam i sociala medier? Stöd vårt arbete här.

Källa: Scienmag