Skolelevers drogvanor 2019

12 december 2019
 / 
Skolelevers drogvanor 2019

2019 års undersökning om skolelevers drogvanor, av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), visar att rökningen har minskat bland elever i både årskurs 9 och gymnasiets år 2 jämfört med föregående år. För första gången sedan frågan om e-cigaretter inkluderades i undersökningen har andelen elever i gymnasiets år 2 som har testat e-cigaretter också minskat. Andelen elever som klassas som snusare har dock ökat i båda åldersgrupperna, och den totala tobakskonsumtionen är i stort sett oförändrad från 2018.

Årets rapport Skolelevers drogvanor 2019 belyser flera framgångar i det tobaksförebyggande arbetet, såsom att rökningen har minskat i båda åldersgrupperna och att andelen gymnasieelever som har använt e-cigaretter har minskat från föregående år. Samtidigt visar resultaten att tobakspreventionen måste stärkas för att utvecklingen ska gå snabbare och åt rätt håll. Snusanvändningen har ökat och ingen signifikant förändring har skett med den totala tobakskonsumtionen. Nedan följer en sammanfattning av ungas tobaksbruk 2019 och de senaste årens utveckling.

Rökning

2019 klassades 10 procent av eleverna i årskurs 9 och 20 procent av eleverna i gymnasiets år 2 som rökare. Det är en liten minskning jämfört med 2018 då motsvarande siffror var 11 procent respektive 23 procent.

I årskurs 9 är rökning vanligare bland flickor, där 12 procent klassades som rökare, än bland pojkar, där motsvarande siffra är 8 procent. Fram tills i år har även flickorna i gymnasiet rökt i större utsträckning än pojkarna, men 2019 är rökning ungefär lika vanligt i båda grupperna. Rökningen bland gymnasiepojkarna är relativt oförändrad medan det har skett en minskning bland flickorna.

I båda årskurserna svarar ungefär 70 procent av de elever som klassas som rökare att de vill sluta. De flesta av de som vill sluta röka uppgav dock att de ville göra det längre fram i tiden. Flickor som röker svarade i större utsträckning än pojkar som röker att de vill sluta.

Snusning

Jämfört med föregående år har det skett en liten ökning i andelen elever som klassades som snusare. I årskurs 9 har andelen snusare ökat från 7 procent 2018 till 9 procent 2019. 13 procent av pojkarna snusar jämfört med 3 procent av flickorna.

I gymnasiets år 2 har andelen snusare ökat från 14 procent 2018 till 17 procent 2019. I gymnasiet är det särskilt snusanvändningen bland flickor som har ökat under de senaste åren, men skillnaderna mellan grupperna är fortfarande stor då 22 procent av pojkarna snusar och 10 procent av flickorna.

Total tobakskonsumtion (andelen elever som röker och/eller snusar)

Den totala andelen tobakskonsumenter bland elever i både årskurserna är nästintill oförändrad sedan förra året. Både 2018 och 2019 svarade ungefär var sjunde elev i årskurs 9 och drygt var fjärde elev i gymnasiets år 2 att de använde tobak. I årskurs 9 klassades 16 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna som tobakskonsumenter. Motsvarande siffror för gymnasieeleverna var 30 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna.

Användning av e-cigaretter och vattenpipa

Sedan 2014 när frågan om e-cigaretter inkluderades i undersökningen har det skett en ökning i båda åldersgrupperna – från 23 procent till 33 procent i årskurs 9 och från 24 procent till 37 procent i gymnasiets år 2. För första gången sedan 2014 syns dock en minskning i gymnasiet från föregående år. 2018 uppgav 41 procent av gymnasieeleverna att de någon gång hade använt e-cigaretter jämfört med 37 procent 2019.

I båda åldersgrupperna var det vanligare bland pojkar än bland flickor att ha testat e-cigaretter. 37 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i årskurs 9 uppgav att de hade testat e-cigaretter. I gymnasiets år 2 var motsvarande siffror 43 procent jämfört med 31 procent.

Andelen elever som svarade att de någon gång har rökt vattenpipa var 16 procent i årskurs 9 och 26 procent i gymnasiets år 2.

 

Om undersökningen

Rapporten Skolelevers drogvanor baseras på en årlig drogvaneundersökning i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som genomförs av CAN på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet med undersökningen är att studera utvecklingen av ungas drogvanor och hur de skiljer sig mellan olika grupper. Datainsamlingen sker genom anonyma enkäter som elever besvarar i skolan. Underlaget till 2019 års resultat utgörs av 5214 respondenter i årskurs 9 och 4662 i årskurs 2 på gymnasiet.

Ta del av hela undersökningen hos CAN.