Skolelevers drogvanor 2020

Rapporten Skolelevers drogvanor 2020, baserad på en årlig drogvaneundersökning av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), visar att rökningen bland elever i årskurs 9 har varit relativt oförändrad under de senaste åren. Däremot har det skett en ökning i andelen elever som snusar och för första gången sedan 2014 har det skett en minskning i andelen elever som har använt e-cigaretter. I årets undersökning uteblev resultat för gymnasieeleverna då datainsamlingen skedde under vårterminen 2020 när den åldersgruppen hade distansundervisning till följd av coronapandemin.

Rökning

Sedan början av 2000-talet har användningen av cigaretter minskat bland skoleleverna. De senaste fem åren har dock minskningen stannat av och andelen rökare bland elever i årskurs 9 har varit relativt konstant. Både 2019 och 2020 klassades 10 procent av eleverna som rökare.

Sedan starten av CAN:s mätningar har rökning varit något vanligare bland flickor än bland pojkar. Av eleverna i årskurs 9 som klassas som rökare är det sju procent som röker sporadiskt och tre procent som röker mer regelbundet (dagligen/nästan dagligen).

Snusning

Även elevernas användning av snus minskade i början av 2000-talet, men efter år 2010 vände nedgången och sedan dess har andelen snusare fördubblats. 2020 klassades 12 procent av eleverna i årskurs 9 som snusare, vilket är en ökning från föregående år då motsvarande siffra var nio procent.

Ökningen har skett bland både pojkar och flickor, och även om den största ökningen relativt sett har skett bland flickor är snusning fortfarande vanligare bland pojkar. Andelen elever som snusar sporadiskt och andelen som snusar mer regelbundet är ungefär lika stora och ökningen har skett i båda dessa grupper.

Användning av e-cigaretter

De första åren efter att frågan om e-cigarettanvändning inkluderades i undersökningen 2014 ökade användningen drastiskt, men i år syns för första gången en minskning bland högstadieeleverna jämfört med föregående år. 2020 svarade 26 procent att de hade testat e-cigaretter någon gång. Motsvarande siffra 2019 var 33 procent. I år svarade fem procent av eleverna att de hade använt e-cigaretter under de senaste 30 dagarna.

E-cigarettanvändning är generellt vanligare bland pojkar än bland flickor. 2020 svarade 31 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna i årskurs 9 att de hade testat e-cigaretter.

Användning av vattenpipa

Andelen elever som svarade att de någon gång har rökt vattenpipa var 12 procent i årets undersökning, vilket är en minskning från föregående år då motsvarande siffra var 16 procent. Sedan vattenpipsrökning inkluderades i mätningen 2009 har andelen minskat med mer än en tredjedel. 2020 svarade två procent av eleverna att de hade rökt vattenpipa under de senaste 30 dagarna.

Om undersökningen

Rapporten Skolelevers drogvanor baseras på en årlig drogvaneundersökning i årskurs 9 och vanligtvis också i gymnasiets årskurs 2 som genomförs av CAN på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet med undersökningen är att studera utvecklingen av ungas drogvanor och hur de skiljer sig mellan olika grupper. Datainsamlingen sker genom anonyma enkäter (på papper eller digitalt) som elever besvarar i skolan.

Ta del av hela undersökningen hos CAN.