SNART KAN TOBAKSFRI SKOLTID BLI VERKLIGHET

22 mars 2021
 / 
SNART KAN TOBAKSFRI SKOLTID BLI VERKLIGHET

Ett prioriterat mål i regeringens proposition för en förnyad ANDTS-strategi är att minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter bland ungdomar. En viktig milstolpe för att nå detta mål är att skydda barn och unga från tobak i skolan. I den nya strategin öppnar regeringen äntligen upp för införandet av en lag om tobaksfri skoltid!

Den 18 mars överlämnade regeringen en proposition för en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025, till riksdagen. En positiv nyhet – med stor betydelse för ungas hälsa – är att strategin breddas till att omfatta nya nikotinprodukter, och regeringen föreslår att tobak ska omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter.

Ännu en vinst för barns och ungas hälsa, samt deras rätt att förbli tobaksfria, är att regeringen uppmärksammar betydelsen av en hälsofrämjande skola – ”förutsättningarna att bidra till att minska elevers bruk av tobak och nikotin kan behöva förbättras”. För att skydda unga från nikotinets skadliga effekter och åtgärda bristerna i befintlig lag om rökfria skolgårdar öppnar regeringen nu äntligen upp för att införa tobaks- och nikotinfri skoltid.

Utdrag ur propositionen (s. 41-42):

Tobaks- och nikotinprodukter är starkt beroendeframkallande, särskilt under tonåren då hjärnan utvecklas. Studier visar att tidig debut är förknippat med ett beroende i vuxen ålder och samtidigt en längre exponeringstid och därmed ökad risk för sjukdomar och för tidig död. Dessutom innebär bruk av tobaks- och nikotinprodukter ökad känslighet hos en växande kropp, vilket också bidrar till ökad risk för fysiska hälsokonsekvenser på sikt. Barns och ungas rätt till hälsa och att vistas i en hälsofrämjande miljö bör värnas. Skolan är en plats där barn och unga vistas en stor del av sin vakna tid. Med anledning av detta samt för att skydda unga från att börja röka, förbjöds rökning på skolgårdar den 1 juli 1994.

Det har dock visat sig svårt att tillämpa gällande lagstiftning. Rektorer vittnar om bl.a. svaga sanktionsmöjligheter och svårigheter med att kontrollera att förbudet mot att röka på skolans område följs. Rökning sker även utanför skolans område, vilket bidrar till att skolpersonal anser det svårt eller direkt omöjligt att hindra elever från att röka under skoltid. En möjlighet att minska bruket av tobaks- och nikotinprodukter kan vara att införa tobaks- och nikotinfri skoltid. Liknande initiativ har bl.a. genomförts i Norge med positivt resultat avseende minskad rökning hos barn och unga. Det kan vara svårt för skolor att ta ansvar för vad elever gör utanför skolans område. Möjligheterna att arbeta för att minska elevers bruk av tobak och nikotin kan därför behöva ses över och förbättras, både för skolan och andra aktörer som arbetar för att minska barn och ungas bruk av tobak och nikotin.

Läs mer och skriv under för alla barns och ungas rätt till en tobaksfri skoltid här.

Se vår kortfilm om vad en tobaksfri skoltid innebär, och varför det är viktigt, nedan.