Stockholmsenkäten 2020: tobaksbruk bland unga ökar

4 september 2020
 / 
Stockholmsenkäten 2020: tobaksbruk bland unga ökar

Vartannat år genomför Stockholm stad en undersökning om ungdomars levnadsvanor. Undersökningen kallas Stockholmsenkäten och innebär att ungdomar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet får svara på frågor om deras levnadsvanor, bland annat kopplat till tobak. 2020 års resultat visar att den tidigare trenden med minskat tobaksbruk bland unga har stannat av och i vissa fall vänt.

Mellan 2010 till 2018 visade Stockholmsenkäten att tobaksbruket bland Stockholms ungdomar minskade i jämn takt, men mellan 2018 och 2020 har utvecklingen gått åt andra hållet. 2018 uppgav 87 procent av eleverna i årskurs nio att de inte använder tobak, jämfört med 84 procent i årets undersökning. I årskurs två på gymnasiet har andelen tobaksfria ungdomar minskat från 73 till 68 procent.

När man nyanserar resultaten ser man att det främst är snusningen som ligger bakom det ökande tobaksbruket. Andelen rökare ligger kvar på samma nivåer men andelen elever som uppger att de snusar frekvent eller ibland har ökat i alla grupper. Konsekvent visar alla undersökningar att snusning är vanligare bland pojkar än bland flickor. Årets undersökning visar dock att andelen snusande gymnasieflickor har ökat med hela tio procentenheter, från två procent 2018 till 12 procent 2020.

Undersökningen visar också att:

  • Rökning är vanligare bland flickor än bland pojkar.
  • E-cigarettanvändning är vanligare bland pojkar än bland flickor.
  • Över tid har den genomsnittliga debutåldern för tobaksbruk stigit och ligger i årets undersökning på 13 år.

Nivåer och trender i tobaksbruket bland Stockholms ungdomar liknar resultaten från CAN:s (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) undersökning om skolelevers drogvanor 2019, som baseras på enkätsvar från elever i hela landet.

Ta del av undersökningen här.