Svenska Dagbladets granskning: ”Experter valde bort studier som visar att snus är farligt”

15 oktober 2018
 / 

Snusindustrin anser att tobakspolitiken utformas utifrån felaktig fakta om snus. För att korrigera detta bildades Snuskommissionen, som tagit fram rapporter som påvisar att snus inte är en hälsofara. I Svenska Dagbladets artikel Experter valde bort studier som visar att snus är farligt avslöjas att flera studier som kommissionen hänvisar till är bristfälliga, och att studier som påvisar snusets hälsorisker har förbisetts.

2016 föreslogs en ny tobakslag som innebar strängare reglering av tobak, inklusive snus. Två månader efter lagförslaget riktade Snuskommissionen kritik mot dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström och uppmanade honom att ta till sig av fakta som presenterades i deras rapport ”Snusets hälsoeffekter”.

Vid bildandet av Snuskommissionen kontaktades Anders Milton, tidigare ordförande och vd för Sveriges Läkarförbund, i hopp om att han kunde bidra med evidensbaserad kunskap i snusdebatten. Han tog sig an uppdraget som ordförande för kommissionen under förutsättning att han fick skriva vad han vill och arbeta med vem han vill utan snustillverkarnas inblandning. Att Snuskommissionen finansieras av Svenska snustillverkarföreningen såg inte Milton som ett problem. Utöver läkaren består kommissionen av ytterligare tre medlemmar, däribland tobaksforskaren Karl-Olov Fagerström.

Överläkaren Gunilla Bolinder förvånades av att Milton åtog sig uppdraget för kommissionen, som sprider bilden av snus som en ofarlig produkt. Bolinders forskning om snus, som prisats av Världshälsoorganisationen, visar motsatt att snuskonsumtion medför flera eventuella hälsorisker. I en annan av Snuskommissionens rapporter, ”Sveket mot snusarna”, framställs snus som en effektiv rökavvänjningsprodukt. Från läkares perspektiv menar Bolinder snarare att det är en övergång till ett annat nikotinberoende som också har negativa hälsoeffekter.

Enligt Snuskommissionen är rapporten ”Snusets hälsoeffekter” baserad på all relevant forskning om snus från de senaste 25 åren. Milton motiverar uteslutandet av vissa studier med att de innehållit brister i metod, utformning eller felaktiga slutsatser. När Svenska Dagbladet granskade de studier som faktiskt valts ut upptäckte de att flera innehöll likadana brister. Flera av studierna var sponsrade av tobaksindustrin. En forskare utförde studier som anställd hos Swedish Match. I en studie om sambandet mellan snus och cancer drog forskarna slutsatser som stod i direkt motsats till resultatet. En av forskarna i den studien blev därefter talesman och forskare för Swedish Match.

En studie som påvisar att långvarig snuskonsumtion ökar risken för cancer under läppen finns inte med i kommissionens rapport. 2017 uppmärksammades forskning som visar ett tydligt samband mellan stor snuskonsumtion och risken att drabbas av diabetes typ 2. Snuskommissionen ifrågasatte dessa forskningsresultat och ignorerade slutsatsen att snus kan medföra en lika stor riskökning för diabetes typ 2 som cigaretter.

Snuskommissionens rapporter har uppmärksammats i media, rapporterna används av snusindustrin i deras lobbyarbete och de har skickats till alla riksdagsledamöter. Kommissionens mål är att informera allmänheten om att snus inte är hälsofarligt.

Läs hela artikeln om granskningen här.