Sverige marknadsför snusindustrin – bryter mot tobakskonventionen

5 juli 2021
 / 
Sverige marknadsför snusindustrin – bryter mot tobakskonventionen

Enligt tobakskonventionen, som Sverige ratificerade 2005, ska stater inte marknadsföra tobaksindustrin. Trots det avslöjar Tobaksfakta nu i en artikel att snustillverkaren Swedish Match får delta i den svenska regeringens handelsdelegationer till olika delar av världen. Det är ett brott mot tobakskonventionen, enligt Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, i dagligt tal kallad tobakskonventionen, är tobaksindustrins intressen oförenliga med folkhälsan. Därför ska tobaksindustrin, enligt konventionens artikel 5.3, inte ges möjlighet att påverka folkhälsopolitiken. Tobaksindustrin ska inte heller ges någon förmånlig behandling från de parter som har undertecknat tobakskonventionen: ”Parterna bör inte ge incitament, privilegier eller fördelar till tobaksindustrin för att etablera eller driva sina företag” står det i riktlinjerna till artikel 5.3.

Det betyder att staterna inte ska marknadsföra tobaksbolag. Men det är precis det Sverige gör.

Att ta med Swedish Match på handelsdelegationer, som är resor där regeringen säljer in Sverige, svenska produkter och svenska företag utomlands, är ett tydligt brott mot tobakskonventionens artikel 5.3. Ändå förekommer det att Swedish Match deltar i dessa resor med regeringen.

Förnekar deltagande

Tobaksfakta har belägg för att Swedish Match åtminstone har deltagit i en handelsdelegation, till Filippinerna 2016.

Anledningen till resan var att Sverige skulle återöppna sin ambassad i Filippinerna som hade varit stängd sedan 2008. Enligt uppgifter i filippinska medier var det den största svenska delegationen någonsin till landet. Ett 70-tal representanter från cirka 25 företag deltog i resan, som leddes av dåvarande näringsminister Mikael Damberg.

Mikael Damberg svarar dock inte på Tobaksfaktas frågor om resan och förnekar, via sin pressekreterare, att Swedish Match var med på några av de handelsdelegationer han gjorde under sin tid som näringsminister.

UD hänvisar vidare

Det är ingen lätt uppgift att från offentligt håll få reda på om och i vilken omfattning Swedish Match deltar i handelsdelegationer. Utrikesdepartementet förklarar hur deltagarna i resorna väljs ut, men säger sig inte ha någon samlad uppgift om deltagande företag i dessa resor:

”Det är i regel Business Sweden, i samråd med Utrikesdepartementet och övriga Regeringskansliet och aktuell utlandsmyndighet, som håller samman företagsdelegationer på basis av destination, syfte och mål med resan samt den efterfrågan som finns från svenska företag att medverka. /…/ En delegationsresa ska visa på bredden av svenskt företagande och entreprenörskap och ligga nära affärsmöjligheterna i respektive land.”

Utrikesdepartementet hänvisar vidare till Business Sweden för deltagarförteckningar.

Business Sweden hänvisar vidare

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och har till uppgift att främja svenska företags internationalisering, enligt regeringens webbplats.

Organisationen har två huvudmän, svenska staten och det privata näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Business Sweden drivs som ett bolag. Det är alltså ingen myndighet och handlingar är inte offentliga. Tobaksfakta får inte intervjua den dåvarande chefen för Business Sweden som var med på resan till Filippinerna. När Tobaksfakta begär ut  deltagarförteckningar från de senaste årens handelsdelegationer hänvisar pressavdelningen vidare till respektive deltagande företag.

På frågan om Business Sweden känner till tobakskonventionens artikel 5.3 vars riktlinjer uttryckligen säger att de undertecknande parterna inte ska marknadsföra sin egen tobaksindustri ges inget tydligt svar.

”Business Sweden agerar i enlighet med sitt uppdrag. Det innebär att alla svenska företag som följer svensk och internationell lagstiftning är välkomna på delegationsresor”, skriver pressavdelningen, ett svar som i olika varianter upprepas oavsett vilken fråga som ställs.

Här infinner sig frågan om hur regeringen, Utrikesdepartementet och Business Sweden ser på tobakskonventionen. Det är ett juridiskt dokument som svenska staten skrivit under – borde inte den jämställas med internationell lagstiftning?

Hantering väcker frågor

En deltagarförteckning i en statlig handelsdelegation borde rimligtvis vara en offentlig handling som vem som helst kan begära att få ut. Att Utrikesdepartementet, som är med och arrangerar resorna, säger att de inte har deltagarförteckningar kan tyckas lite märkligt. Liksom att Business Sweden, som är delvis finansierad med offentliga medel, inte lämnar ut uppgifter om vilka företag svenska regeringen och svenska ambassader marknadsför med skattebetalarnas pengar.

Dessa resor brukar regeringen gärna informera om via pressmeddelanden, och vissa resor bevakas stort av nyhetsredaktioner, en del har till och med reportrar på plats. Så vad är orsaken till detta hemlighetsmakeri kring deltagarna just nu undrar Tobaksfakta.

Svaret finns på internet

För att få reda på om Swedish Match deltar i statliga handelsdelegationer fungerar alltså inte offentlighetsprincipen. Men internet finns och genom att bildgoogla lyckas Tobaksfakta få syn på Swedish Match logotype i en bild till en artikel om en handelsdelegation till Filippinerna i november 2016.

Resan gjordes med anledning av att den svenska ambassaden öppnade på nytt efter att ha varit stängd sedan 2008. Invigningen skedde med hjälp av dåvarande näringsminister Mikael Damberg. Den svenske ambassadören nämner i intervjuer med både Philippines report och Manila Times att Swedish Match är ett av flera företag som deltar i handelsdelegationen.

Tobaksfakta får också ta del av programmet från resan, där det tydligt framgår att dåvarande näringsminister Mikael Damberg deltog på minst en programpunkt där även Swedish Match medverkade.

Filippinerna ny snusmarknad

Swedish Match tillverkar tändare i Filippinerna. Tändare och tändstickor står för sju procent av företagets omsättning enligt den senaste årsredovisningen. Snuset står för 65 procent. Enligt deltagarförteckningen hade Swedish Match två representanter med i delegationen, den svenske koncern-vd:n och den ansvarige för företaget i Filippinerna.

Hur snusmarknaden exakt ser ut i Filippinerna har Tobaksfakta inte lyckats utröna, men enligt den amerikanska organisationen Campaign for Tobacco Free Kids använder 1,7 procent av den vuxna befolkningen i Filippinerna rökfria tobaksprodukter. Bland ungdomar 13–15 år är det 2,5 procent som använder rökfria tobaksprodukter.

Snusindustrin globalt, inklusive Swedish Match, expanderar, så att Filippinerna är en ny potentiell och växande marknad är ingen vågad gissning. Snus från flera svenska snusbolag säljs också på den filippinska marknaden, till exempel via webbplatserna Swebest och Scandynavian.

Inget svar från Damberg

Det verkar alltså ställt bortom allt rimligt tvivel att både Mikael Damberg och representanter för Swedish Match var med på resan till Filippinerna 2016. Men när Tobaksfakta vill intervjua Mikael Damberg med anledning av resan får dem det överraskande svaret från pressekreteraren att Mikael Damberg under sin tid som näringsminister inte deltog i några handelsdelegationer med Swedish Match.

Tobaksfakta ville ställa följande frågor till Mikael Damberg:

 1. om han hade några betänkligheter kring Swedish Match deltagande i resan
 2. om Swedish Match deltog i någon mer handelsdelegation under hans tid som näringsminister
 3. hur det kommer sig att Swedish Match får följa med på handelsdelegationsresor i strid mot tobakskonventionens artikel 5.3, samt
 4. hur det kommer sig att regeringen marknadsför Swedish Match när merparten av företagets produkter är hälsofarliga och har en mycket stor och negativ miljöpåverkan i alla led.

Obesvarade frågor

Mikael Damberg är numera Sveriges inrikesminister och enligt hans pressekreterare har alltså Mikael Damberg inte deltagit i någon handelsdelegation tillsammans med Swedish Match under sin tid som näringsminister. När Tobaksfakta skickar bilder och länkar till artikeln där det framgår att det han säger inte stämmer får dem samma svar:

”Låt mig förtydliga mitt svar utöver den resan som du redan har noterat i frågan till oss så har sr Mikael Damberg inte deltagit på någon resa där Swedish Match medverkat. Det var svaret jag gav dig på fråga 2”, skriver pressekreteraren.

Inför publiceringen av denna artikel ber Tobaksfakta återigen om en intervju för att få svar på ovanstående frågor plus ytterligare två:

 • varför Mikael Damberg tidigare förnekade att Swedish Match deltog i handelsdelegationer med honom, och
 • om ratificeringen av tobakskonventionen inte har någon betydelse för den svenska regeringen

Svaret kommer från pressekreteraren: ”Jag har inte förnekat deltagande – se mitt tidigare mejl till dig där står det klart och tydligt vad som gäller utöver den resan du mejlat om. För frågor som rör resor med handelsdelegationer så hänvisar jag dig som jag tidigare skrivit till Business Sweden, UD samt det berörda ambassaderna.”

Tobaksfakta får alltså ingen intervju med Mikael Damberg, trots att de vid flera tillfällen vill ge honom tillfälle att svara på ovanstående. Deras frågor förblir obesvarade – och inte heller blir de kloka på det sista svaret från pressekreteraren.

 ”Helt fel att marknadsföra snusindustrin”

Att Swedish Match kan följa med på handelsdelegationer är fel och bryter mot tobakskonventionen, enligt Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund.

– Okunnigheten om tobakskonventionen verkar vara utbredd i regeringskansliet. Naturligtvis ska den svenska regeringen följa riktlinjerna i de konventioner vi undertecknar, som ju är juridiskt bindande avtal. Swedish Match medverkan i handelsdelegationen strider helt mot artikel 5.3 och Tobaksfakta kräver att regeringen beslutar om en tydlig policy enligt tobakskonventionen, som sätter stopp för att producenter av tobaks- och nikotinprodukter för njutning kan vara med i officiella Sverigesammanhang, säger hon.

När det gäller resan till Filippinerna är Swedish Match deltagande beklagligt, anser hon.

–Många snusföretag är aktiva i Filippinerna och vi har ju sett att snus, inklusive sorter med godissmak, marknadsförs aggressivt. Snusindustrin och Swedish Match har sett en stor marknad på Filippinerna som är ett land som saknar en stark tobakspolitik som begränsar tobaksbolagens marknadsföring, vilket innebär att landet misslyckas med att skydda barn och ungdomar från tobaksindustrin, säger hon.

 

Fakta om Tobakskonventionens artikel 5.3

Folkhälsopolitiken ska skyddas från tobaksindustrin enligt Tobakskonventionens artikel 5.3. Bland annat ska beslutsfattare undvika möten med tobaksindustrin och de eventuella möten som ändå förekommer ska redovisas öppet.

Riktlinjerna för Tobakskonventionens artikel 5.3 innehåller åtta konkreta punkter för hur artikeln ska förverkligas:

 1. Öka medvetenheten om tobaksvarornas beroendeframkallande och skadliga natur och om tobaksindustrins inblandning i folkhälsopolitiken.
 2. Genomför åtgärder för att begränsa samröret med tobaksindustrin och garantera öppenhet kring det samröre som sker.
 3. Ingå inte partnerskap eller avtal med tobaksindustrin.
 4. Skapa inte intressekonflikter för politiker eller offentliganställda.
 5. Kräv att information från tobaksindustrin är öppen och korrekt.
 6. Avnormalisera och reglera, så långt möjligt, aktiviteter som beskrivs som ”socialt ansvarstagande” av tobaksindustrin. Det innefattar – men är inte begränsat till – aktiviteter under rubriken ”Corporate social responsibility”.
 7. Ge inte tobaksindustrin någon gynnad ställning eller behandling.
 8. Behandla statsägda tobaksbolag på samma sätt som andra tobaksbolag.

Läs mer i Tobaksfaktas rapport Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning.

Tobakskonventionens artikel 5.3 på engelska.