Tobaksföretag försöker förebygga tobaksbruk bland unga?

24 februari 2022
 / 
Tobaksföretag försöker förebygga tobaksbruk bland unga?

I över ett decennium har tobaksföretaget Altria sponsrat ett program för att förebygga tobaks- och droganvändning bland skolungdomar i USA. Samtidigt visar flertalet studier att skolprogram finansierade av tobaksindustrin inte leder till minskat tobaksbruk bland unga – utan riskerar snarare att få motsatt effekt. Det rapporterar tidningen Time.

Altria, ägare av tillverkaren av Marlboro-cigaretter och delägare i e-cigarettföretaget Juul Labs, finansierar ett ”Lifeskills Training program” som drivs av ett forsknings- och preventionscenter hos University of Colorado Boulder. Programmet syftar till att skolungdomar ska lära sig verktyg för att undvika drogmissbruk, våld och andra riskbeteenden.

Utöver stödet till detta skolprogram står det på Altrias hemsida att deras tobaksföretag investerar i flera ungdomsinriktade organisationer. Under 2020 investerade de totalt omkring 25 miljoner dollar i olika ungdomsinitiativ.

Personer på högt uppsatta positioner på andra amerikanska skolor uppger till tidningen Time att de är förvånade över detta sponsringssamarbete med anledning av att folkhälsoaktörer generellt undviker att ta emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. En av dessa är Cheryl Healton från New York University School of Global Public Health, som har forskat på industrisponsrade tobakspreventionsprogram och dragit slutsatsen att sådana är ineffektiva. En av hennes studier från 2002 visar att barn som exponerades för tobaksindustrins program hade en mer positiv bild av industrin jämfört med barn som inte blev det.

Tobakskontrollexperter har länge argumenterat för att tobakssponsrade program skapar intressekonflikter och misslyckas med att minska tobaksbruket bland unga. Internationella organisationer såsom WHO och FN fastslår att det finns en grundläggande konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsan, och uppmanar regeringar, myndigheter samt folkhälsogrupper att inte acceptera sponsring från tobaksindustrin.

Altrias sponsring av skolprogrammet är ett av många exempel på hur tobaksindustrin under lång tid har finansierat program för att förebygga tobaksbruk bland unga. Enligt Cheryl Healton är denna sponsring ett försök att framställa sig själva som en del av lösningen på problemet med tobaksbruk bland minderåriga, utan att behöva göra några grundläggande förändringar av den egna verksamheten.

Enligt Altria och vissa andra aktörer är finansieringskällan irrelevant så länge pengarna används till viktiga initiativ, men Healton betonar att tobaksindustrins stöd alltid kommer med motkrav. Hon framhäver också att industrins stöd skickar vilseledande signaler till ungdomar, som kan få en felaktig uppfattning om företagens verkliga intentioner.

Vill du hjälpa oss att begränsa tobaksindustrins inflytande i samhället? Stöd vårt arbete här.