Tobaksindustrin hotar forskare och organisationer

6 december 2023
 / 
Tobaksindustrin hotar forskare och organisationer

Tobaksindustrin har länge tillämpat oetiska strategier för att säkra sina ekonomiska vinster på bekostnad av folkhälsan. En ny studie från University of Bath belyser hur tobaksindustrin angriper organisationer och forskare som arbetar med tobaksförebyggande och kunskapshöjande insatser. De som är verksamma inom tobakskontroll hotas i sociala medier, förföljs, smutskastas i media, och utsätts för olaga hot

Stora tobaksföretag har systematiskt utnyttjat sina resurser för att sprida desinformation om sina produkter genom marknadsföring och egenfinansierad forskning. Denna taktik har influerat allmänheten och politikers tro på tobaksindustrins sägningar, vilket i sin tur har resulterat i en bristande kunskap om tobaksindustrins metoder och de skadliga effekterna av tobak/nikotin. Forskare och organisationer som arbetar med tobakskontroll vill istället att allmänheten och beslutsfattare ska få ta del av evidensbaserad kunskap, något som tobaksbolagen ser som ett hot.

I University of Baths senaste studie undersöks tobaksindustrins inverkan på personer som engagerar sig inom tobaksförebyggande arbete eller genomför forskning inom ämnet. Resultaten från studien bekräftar att forskare ofta blir föremål för kritik och smutskastning i media, där falska påståenden sprids om forskningens resultat och finansiering. En av forskarna berättar att de har ställts inför hot om att bli av med sin forskarposition om de inte avstår från att genomföra sin studie. En annan person som är verksam inom området har mottagit hundratals anonyma hot-meddelanden på sociala medier efter att ha uttalat sig om de negativa hälsoeffekterna av e-cigaretter i nationell TV. Flertalet forskare och organisationer vittnar om att de har övervakats både digitalt och offentligt men även utsatts för försök till infiltrering av organisationens e-post, webbplats och sociala medieplattformar. Dessutom har flera vittnat om hot om våld och till och med mottagit dödshot.

Tobaksindustrins systematiska skadegörelse resulterar i att många betydelsefulla forskare och individer som engagerar sig inom tobaksförebyggande arbete, har valt att avsluta sin tjänst, avbryta pågående projekt eller censurera sig själva för att undvika hot och trakasserier. Studiens forskare understryker att både hot och trakasserier är en stor utmaning inom verksamhetsområdet och är något som behöver uppmärksammas mer. De anser att regeringen bör tillsammans med internationella organisationer, finansiärer, forskare och civilsamhället vidta gemensamma åtgärder för att minska tobaksindustrins inflytande på forskning och tobaksförebyggande organisationers verksamhet markant.  

A Non Smoking Generation arbetar för att få svenska politiker att fullfölja tobakskonventionen som ratificerades 2005 fullt ut. Målet är att minska tobaksindustrins påverkan på beslutsfattare och tobakslagstiftning. Vi anser också att alla har rätt till information om hur tobaks-/nikotinprodukter påverkar både fysisk och psykisk hälsa, samt hur tobaksindustrin motarbetar mänskliga rättigheter och miljö.

Vill du hjälpa oss att bekämpa tobaksindustrins fula metoder? Stöd vårt arbete här.