Tobaksindustrin kapitaliserar på Covid-19-pandemin

20 augusti 2021
 / 
Tobaksindustrin kapitaliserar på Covid-19-pandemin

Under Covid-19-pandemin har tobaksindustrin tagit tillfället i akt att påverka beslutsfattare och delta i hjälpinsatser – i syfte att förbättra sitt rykte och framför allt stärka sitt politiska inflytande. I kontrast till förväntade effekter av pandemin ökade de stora tobaksföretagens försäljning och vinster år 2020. I artikeln Tobacco industry capitalises on the COVID-19 pandemic uppmanas beslutsfattare, särskilt i låg- och medelinkomstländer, att vara vaksamma mot tobaksindustrin och följa riktlinjerna i WHO:s tobakskonvention. 

Tobaksindustrins ”CSR”

Under Covid-19-pandemin har tobaksindustrin lagt enorma resurser på så kallade CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility) – som syftar till att bidra till ett bättre samhälle. Dr Adriana Blanco Marquizo, chef för sekretariatet för Världshälsoorganisationens tobakskonvention, menar att tobaksindustrins CSR och donationer inte handlar om generositet, utan att hjälpinsatserna alltid kommer med motkrav. Artikel 5.3 i tobakskonventionen uppmanar tydligt stater att avstå all samverkan med tobaksindustrin och exkludera dess inflytande från politiken.

“They will try to use corporate social responsibility as leverage and will later pressure countries not to institute strong tobacco control measures.”

Medan höginkomstländer har tillräckligt med resurser för att hantera effekterna av pandemin på egen hand har många låg- och medelinkomstländer inte haft råd att tacka nej till den hjälp som erbjuds – även om den kommer från tobaksindustrin. Detta har tobaksindustrin utnyttjat och bidragit med olika typer av stöd för att senare kunna utöva påtryckningar på dessa länder att inte införa åtgärder för tobakskontroll.

Under första halvåret 2020 donerade exempelvis Philip Morris International över 31 miljoner amerikanska dollar till länder med svårigheter att begränsa smittspridningen, och planerar att upprätthålla dessa insatser under 2021.

Politisk påverkan

Syftet med tobaksindustrins globala CSR-aktiviteter är dels att främja företagens rykte, men också att avleda fokus från de omfattande negativa konsekvenserna av den globala tobaksepidemin – och det faktum att deras produkter dödar åtta miljoner människor i världen varje år. Företagen har gjort allt i sin makt för att minimera risken för minskad försäljning mot bakgrund av rökningens hälsorisker och det faktum att coronaviruset angriper luftvägarna.

Genom att bygga och stärka relationer med beslutsfattare samt statliga departement förbättras tobaksindustrins möjligheter att förhindra och fördröja åtgärder såsom skattehöjningar och reglering kring rökfria miljöer. Industrin har dessutom donerat särskilt stora summor till länder med en stor andel rökare (det vill säga länder som utgör en viktig marknad), såsom Indien, Brasilien och Indonesien.

Exempel på donationer runtom i världen:

  • Skyddsutrustning och handdesinfektion i Bangladesh
  • Test-kit i Indonesien
  • Ansiktsmasker i Costa Rica
  • Fläktar och luftrenare i flera länder, däribland Grekland
  • Donationer till hjälporganisationer och statliga departement i Rumänien, Italien och Ukraina
Vilseledande forskning och marknadsföring

Under pandemin har det gjorts stora mängder forskning kring viruset och riskfaktorer, såsom rökning, för att bli allvarligt sjuk. Vissa studier drog slutsatsen att nikotin skulle skydda mot Covid-19 och att pågående rökning inte skulle öka risken för svåra symtom. Senare avslöjades att forskare till flera av dessa studier hade kopplingar till tobaksindustrin och en forskningsartikel med ogrundade slutsatser om riskfaktorer blev tillbakadragen.

Tobaksindustrin har också kritiserats för att utnyttja pandemin i sin marknadsföring av upphettade tobaksprodukter och e-cigaretter. Företag har framställt produkterna som mindre skadliga för hälsan och gjort stora mängder reklam för e-cigaretter via influencers i sociala medier. De har även erbjudit gratis gåvor i form av desinfektionsmedel, delat ut ansiktsmasker med företagets logga, och erbjudit rabatter till personal verksamma i vården samt samhällsviktiga funktioner.

Tobakskonventionens potential

Dr Adriana Blanco Marquizo hoppas nu att länder kommer inse att åtgärderna i tobakskonventionen kan förbättra hälsan hos deras befolkningar, och att det i sin tur kommer förbättra förutsättningarna för att hantera framtida pandemier. Den faktor som på egen hand kan göra störst skillnad för den globala hälsan är att bekämpa tobaksepidemin.

Vill du stödja vårt tobaksförebyggande arbete? Se vad du kan göra här.