Tobaksindustrins strategier för att påverka folkhälsopolitiken

5 mars 2020
 / 
Tobaksindustrins strategier för att påverka folkhälsopolitiken

Tobak kan komma att döda en miljard konsumenter under 2000-talet. Tobaksindustrin arbetar ständigt för att ersätta dessa kunder och en viktig förutsättning för att de ska lyckas är svaga eller ineffektiva tobakslagar. STOP, ett globalt nätverk som arbetar för tobakskontroll, har gjort en rapport för att avslöja tobaksindustrins försök att underminera åtgärder för tobakskontroll runtom i världen. Rapporten Crooked Nine beskriver nio strategier som industrin använder för att motarbeta policyer som minskar tobaksbruket och skyddar folkhälsan.

STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products) sprider kunskap om hur tobaksindustrin arbetar för att påverka tobakspolitiken och fånga en ny generation av tobaksbrukare. Nätverket arbetar globalt men med ett särskilt fokus på låg- och medelinkomstländer där tobaksindustrin har stort inflytande och stora befolkningar riskerar att drabbas av tobaksrelaterad sjukdomsbörda.

Nätverket försöker öka förståelsen för tobaksindustrins strategier eftersom det är ett första viktigt steg till att kunna motverka dess aktiviteter. Rapporten Crooked Nine är baserad på exempel från nästan 30 länder på samtliga kontinenter och från FN. Nedan sammanfattas de nio strategierna med tillhörande exempel.

Strategi 1: Skapa allianser

Tobaksföretag vilseleder allmänheten genom att mobilisera stöd från olika grupper, såsom bönder, återförsäljare och influencers. Exempelvis etablerade Philip Morris International (PMI) stiftelsen ”Foundation for a Smoke-Free World” 2017, med en budget på en miljard amerikanska dollar, som påstår att de arbetar för att förbättra global hälsa genom att sätta stopp för rökningen. Samtidigt har PMI upprepade gånger genom historien sponsrat forskning för att fördröja statliga åtgärder som kan minska rökningen, vilket möjliggör för dem att fortsätta marknadsföra och sälja cigaretter.

Strategi 2: Försvaga folkhälsoaktörer

När Australien lagstiftade om standardiserade tobaksförpackningar 2011 mottog australiensiska hälsomyndigheter 52 ärenden med förfrågningar om informationsfrihet från transnationella tobaksföretag. Detta var en medveten kampanj som uppehöll statliga departement med lagligt bindande ärenden och främjade splittrade frågor internt.

Strategi 3: Bestrida allmän hälsovetenskap

PMI:s Foundation for a Smoke-Free World har etablerat flera ”Centers of Research Excellence” som bedriver forskning om alternativa produkter, såsom e-cigaretter. 2019 hävdade en forskare från ett av dessa center i Nya Zeeland helt felaktigt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att exponering för cigarettrök i bilen orsakar sjukdom.

Strategi 4: Producera och marknadsföra vilseledande forskning

Japan Tobacco International (JTI) var en av författarna till en rapport från 2019 som citerade en undersökning som bevis för att den sydafrikanska befolkningen inte var positiva till standardiserade tobaksförpackningar i syfte att minska rökning bland ungdomar. Forskare som granskade denna undersökning upptäckte att den inkluderade partiska frågor och en tvivelaktig urvalsstorlek.

Strategi 5: Lobbyarbete

British American Tobacco (BAT) utvecklade en lobbykampanj 2014 där de varnade parlamentsledamöter i Uganda för att tusentals bönders uppehälle skulle hotas av stärkta tobakslagar. BAT hotade en ledamot med ett brev som listade 709 bönder som BAT inte längre skulle göra affärer med om den ledamoten gav fortsatt stöd för det nya lagförslaget.

Strategi 6: Påverka nationell politik

2015 annonserade PMI att de skulle investera 1,9 miljarder amerikanska dollar för att expandera sin verksamhet med fabriker i Indonesien. Det är förmodligen ingen slump att Indonesien fortsätter att stödja policyer som främjar tobaksproduktionen och att det fortfarande är tillåtet att göra tobaksreklam på TV.

Strategi 7: Rättstvister

2013 utmanade PMI, BAT och JTI Thailands hälsoministeriums lagförslag om att förstora varningarna på tobaksförpackningar. Företagen hävdade att mer effektiva varningar inkräktar på yttrandefriheten och underminerar immateriella rättigheter. De hävdade också att krav på större varningar var olagligt eftersom regeringen inte hade konsulterat med återförsäljare och tillverkare.

Strategi 8: Underlätta smuggling

Tobaksindustrins cigaretter utgör uppskattningsvis 58 procent av den illegala cigarettmarknaden. Tobakstillverkare undviker ofta kostnader i länder med höga skatter genom att tillföra en större mängd tobak i närliggande länder med lägre skatter. De överflödiga cigaretterna kan då smugglas till högt beskattande länder utan att tullmyndigheter inhämtar skatten. 2014 bötfälldes BAT av Storbritannien för medskyldighet till att smuggla tobaksprodukter till Storbritannien och Europa.

Strategi 9: Försöker förbättra sitt rykte

Med hjälp av ”the American Chamber of Commerce” anordnade PMI en konferens om klimatförändringar i Filippinerna 2016, med gäster från landets regering. Välgörenhet och CSR-aktiviteter med koppling till tobaksindustrin är förbjudna för idrott, konserter, konst och kulturella evenemang i Filippinerna men ändå lyckades de skapa en plattform för att nå regeringar. Tobaksindustrin har även donerat pengar till offer för översvämningar i Myanmar och sedan marknadsfört deras välgörande arbete på Twitter, i syfte att fördröja ökad tobakskontroll.

Läs den ursprungliga sammanfattningen här.