Tobaksproduktionens miljöpåverkan

30 november 2020
 / 
Tobaksproduktionens miljöpåverkan

Tobaksindustrins negativa konsekvenser för miljö och klimat är omfattande. Tobaksodlare, djur och natur förgiftas av nikotinet i tobaksplantan och av de bekämpningsmedel som används i odlingen. Tobaksodling förstör stora mängder jordbruksmark och förbrukar enorma mängder naturresurser. Tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning vilket bidrar till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Produktionen ger upphov till kemiska avfall och giftiga luftföroreningar. Dessutom är fimpar det vanligaste och skadligaste skräpet som slängs i naturen. Läs mer om de olika aspekterna av tobaksindustrins miljöpåverkan nedan.

Detta är del 1 av 2 i en artikelserie om tobak och miljö.

Förgiftade marker och vattendrag

Nikotinet i tobaksplantan är skadligt både för människor, djur och natur, och förgiftar marker samt vattendrag. Tobaksplantan är näringskrävande och försämrar jordens bördighet i snabb takt genom att tömma jorden på näringsämnen såsom kväve, kalium och fosfor. För att skydda odlingen från olika sorters skadedjur och säkerställa tillräcklig näringstillförsel används dessutom stora mängder giftiga bekämpningsmedel och gödningsmedel. Kemikalierna i många av de bekämpningsmedel som används är förbjudna i många länder, däribland de som tillhör EU, eftersom de är extremt skadliga för tobaksodlarnas hälsa och naturen. Det giftiga nikotinet och bekämpningsmedlen gör att marken inom kort blir obrukbar och en stor andel av alla tobaksodlare behöver därför ta ny mark i anspråk inför nästa odlingssäsong.

Omfattande skogsavverkning

När marken inte kan återbrukas måste ständigt nya skogsmarker tömmas för tobaksodling. Skogar skövlas för att göra plats åt nya tobaksplantager, men också för att tobaksodlare ska få virke till att torka tobaksbladen. Efter att bladen har plockats från fälten används ofta trä som eldas för att skynda på torkningsprocessen. Uppskattningsvis används 11,4 miljoner ton trä varje år till torkningen. Utöver detta avverkas träd för att få material som används till att producera cigaretter och tobaksförpackningar.

I tobaksodlande områden i Afrika är skogsavverkningen 10 gånger större än genomsnittet i Afrika. I exempelvis Malawi är tobaksodling den absolut största orsaken till skogsavverkning. 2008 orsakade tobaksodlingen 70 procent av landets totala avskogning. Globalt avverkar tobaksindustrin uppskattningsvis 200 000 hektar skog varje år, vilket motsvarar 1,7 % av den totala globala avskogningen. Det har beräknats att 38 procent av tobaksindustrins skogsavverkning beror på tobaksodling, 8 procent beror på att odlare överger mark för nya områden att odla på, 42 procent beror på behovet av trä till torkningsprocessen och 12 procent beror på behovet av material till att producera cigaretterna och förpackningarna.

Enorm resurs- och vattenförbrukning

För att producera de över 6000 miljarder cigaretter som konsumeras årligen i världen krävs 32,4 miljoner ton tobaksblad som odlas på fyra miljoner hektar mark. Den totala markanvändningen för hela produktionskedjan är cirka 5,3 miljoner hektar, produktionen kräver materiella resurser, såsom metall och fossila bränslen, på totalt 27,2 miljoner ton och förbrukar över 22 miljarder kubikmeter vatten. Det faktum att tobaksodling kräver mycket vatten är ett särskilt stort problem i områden med vattenbrist och kan orsaka sänkta grundvattennivåer i områden där regnet inte räcker till. Tobaken tar stora resurser i anspråk och försämrar möjligheterna att odla andra grödor. Dessutom läcker de gifter som används i tobaksodlingen ut i jorden och förgiftar grundvattnet, vilket förvärrar situationen ytterligare för människor och djur i kringliggande lokalsamhällen.

Idag är 90 procent av all tobaksproduktion koncentrerad i låg- och medelinkomstländer. Tobaksproduktionen belastar de mest sårbara länderna genom att förstöra deras ekosystem och exploatera deras naturresurser. Flera av de låginkomstländer som producerar mest tobak, såsom Malawi, Zimbabwe, Indien och Pakistan, har bristande tillgång på mat. Genom att konkurrera om land och vatten med mat och andra kommersiella grödor, bidrar tobak till ökad konkurrens om dessa resurser och hotar fattiga samhällens uppehälle. Trots att majoriteten av tobaken exporteras till andra länder går den allra största delen av vinsten tillbaka till tobaksindustrin utan att gynna länderna där tobaken produceras.

Källa: Faktablad om tobak och miljö