Tobaksrelaterad klimatpåverkan och nedskräpning

30 november 2020
 / 
Tobaksrelaterad klimatpåverkan och nedskräpning

Tobaksindustrins negativa konsekvenser för miljö och klimat är omfattande. Tobaksodlare, djur och natur förgiftas av nikotinet i tobaksplantan och av de bekämpningsmedel som används i odlingen. Tobaksodling förstör stora mängder jordbruksmark och förbrukar enorma mängder naturresurser. Tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning vilket bidrar till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Produktionen ger upphov till kemiska avfall och giftiga luftföroreningar. Dessutom är fimpar det vanligaste och skadligaste skräpet som slängs i naturen. Läs mer om de olika aspekterna av tobaksindustrins miljöpåverkan nedan.

Detta är del 2 av 2 i en artikelserie om tobak och miljö.

Klimatförändringar, naturkatastrofer och förlust av biologisk mångfald

Det uppskattas att 1,5 miljarder hektar skog har förlorats globalt sedan 1970-talet, vilket har bidragit till 20 procent av årliga utsläpp av växthusgaser. Avskogning är en av de största orsakerna till koldioxidutsläpp och klimatförändringar, och är även förknippat med markförstöring och ökenspridning på grund av ökad risk för jorderosion, minskad bördighet och produktivitet. Miljön förlorar sitt naturliga skydd mot naturkatastrofer såsom torka och översvämning.

Tobaksindustrins totala klimatpåverkan är jämförbar med hela länders och motsvarar minst 0,37 procent av världens totala klimatpåverkan. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges klimatpåverkan, som motsvarar cirka 0,2 procent. Uppskattningen av tobaksindustrins klimatpåverkan baseras på effekterna av skogsavverkning, energiförbrukning och transporter.

En annan konsekvens är förlust av biodiversitet och biologisk mångfald. När skog avverkas för tobaksproduktion förstörs och fragmenteras de livsmiljöer som både människor, djur- och växtarter är beroende av för sin överlevnad. Eftersom odlingen dessutom förgiftar marker och vatten förgiftas också många levande organismer.

Avfall, transporter och luftföroreningar

Det miljöfarliga avfallet och alla transporter som tobaksproduktionen ger upphov till har fått relativt lite uppmärksamhet trots att det är en stor källa till tobaksindustrins miljöpåverkan. 1995 uppskattade forskare att tobaksindustrin årligen orsakar två miljoner ton fast avfall, 300 000 ton nikotinförgiftat avfall, och 200 000 ton kemiskt avfall. Det har uppskattats att enbart tobaksindustrin i USA var skyldig till utsläpp av 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2002. Detta behöver undersökas mer, men det finns mycket som tyder på att avfallet kan vara en av de tobaksindustrins största miljöfaror. Enligt en WHO-rapport från 2018 resulterar tobaksproduktionskedjan i totalt 25 miljoner ton fast avfall, inklusive farligt avfall och nedskräpning såsom fimpar, samt miljoner ton utsläpp av växthusgaser.

Tobaksröken, från de 6000 miljarder cigaretter som årligen konsumeras av världens en miljard rökare, släpper ut betydande mängder gifter och föroreningar direkt i omgivningen. Röken innehåller tusentals ton av cancerframkallande ämnen, andra gifter såsom formaldehyd och nikotin, och växthusgaser såsom koldioxid, metan och kväveoxider. Hälsoskadliga luftföroreningar och växthusgaser kommer även från de transporter, ofta med dieseldrivna lastbilar eller flyg, som används i alla led av produktionskedjan.

Nedskräpning

Fimpar är det vanligaste skräpet i världen. Sedan 1980-talet har 30-40 procent av allt upplockat skräp i städer och på stränder varit fimpar. Varje år slängs cirka 4500 miljarder fimpar på marken runtom i världen. Nästan alla cigarrettfilter innehåller ett slags plast, cellulosaacetat, vilket gör att plast som väger sammanlagt 688 miljoner kilo årligen hamnar i naturen. Det tar flera år för naturen att bryta ned fimparna och under den tiden släpper filtren ifrån sig mikroplaster och giftiga ämnen från tobaken som skadar både djur och miljö.

Enligt organisationen Håll Sverige Rent slängs varje år en miljard fimpar på marken i Sverige, vilket resulterar i 108 ton plast i naturen. I svenska toaletter spolas fyra miljoner snusprillor ner varje dag, vilket resulterar i att 1100 ton snus belastar avloppsreningsverken varje år. Reningsverken är inte gjorda för att ta hand om de farliga ämnena som finns i snuset, såsom kadmium, vilket gör att de tillslut riskerar hamna i naturen. Enligt en undersökning från 2016 av organisationen Svenskt Vatten är knappt hälften av svenska snusare medvetna om att det är skadligt för miljön att spola ned snus i toaletten.

Källa: Faktablad om tobak och miljö