Uppdrag tobaksprevention Stockholm

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har inlett ett samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC) för att minska tobaksbruket i Stockholms län. Projektet kallas ”Uppdrag prevention Stockholm” och syftar till att förbättra tobakspreventionen samt bidra till en mer jämlik hälsa i länet genom evidensbaserade metoder och insatser.


Uppdrag tobaksprevention Stockholm är ett projekt för att samordna den kunskap som finns på tobaksområdet. Målet är att utveckla metoder och insatser som riktas till många olika mottagare, såsom tobaksbrukare själva, vårdpersonal, beslutsfattare och frivilligorganisationer. Insatserna, i form av exempelvis utbildningar, rådgivning, och seminarier, ska även fungera som ett stöd till andra aktörer som arbetar tobaksförebyggande.

Rökningen har minskat generellt i befolkningen, men den är ojämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Studier visar att rökning är vanligare bland personer som lever i social utsatthet, utrikesfödda och personer med kort utbildning. Ett viktigt fokusområde i Uppdrag tobaksprevention Stockholm är därför att genomföra insatser som är specifikt utformade för dessa grupper.

Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare och specialist i socialmedicin vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES, är samordnare för projektet. Hon anser att insatserna som riktas till socialt eller socioekonomiskt utsatta tobaksbrukare är viktiga för att bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen. Projektet ska också stödja och förbättra tobakspreventiva funktioner inom vården i Stockholms läns landsting.

Läs mer om Uppdrag prevention Stockholm hos Folkhälsoguiden.