Helen Stjerna uppmanar den finska regeringen att införa strikta regleringar för vitt snus

2 april 2024
 / 
Helen Stjerna uppmanar den finska regeringen att införa strikta regleringar för vitt snus

Sedan 2016 har användningen av vitt snus och e-cigaretter ökat explosionsartat bland unga i Sverige och trots att en ny lag som reglerar nikotinprodukter infördes 2022, är lagstiftningen otillräcklig för att skydda unga från tobaksindustrins marknadsföring och tilltalande smaker. Vår generalsekreterare, Helen Stjerna, uttalar sig i Action on Smoking and Health (ASH Finland) om Sveriges brister med att reglera nikotinprodukter och framför rekommendationer för hur Finland effektivt kan skydda sina barn och unga. Helen uppmanar Finland att undvika fällan som Sverige hamnat i – där tobaksindustrin har lyckats skapa en ny generation nikotinister genom det vita snuset.

Utifrån erfarenheterna av de senaste årens utveckling med en helt ny generation nikotinister bland barn och ungdomar i Sverige, är det ett mycket bra förslag att nikotinpåsar ska inkluderas i den finska tobakslagens tillämpningsområde, och att försäljning endast kan tillåtas med beaktande av de bestämmelser som föreskrivs för detta. I Sverige begicks det stora misstaget att dessa produkter förblev helt oreglerade under en lång tid och när de väl reglerades den 1 augusti 2022, blev lagstiftningen otillräcklig och svår att tillämpa på en mängd olika punkter.

Produkterna hamnade dessutom inte under tobakslagen, utan under en ny lag som reglerar nya ”tobaksfria” nikotinprodukter. Den innebär att marknadsföring av dessa produkter är helt förbjudna i radio och TV samt att alla former av sponsring är förbjuden. Dessvärre är en ”måttfull” marknadsföring fortfarande tillåten i utomhusreklam och på digitala plattformar där framför allt ungdomar vistas. Att reklamen ska vara ”måttfull” innebär att den endast får visualisera vuxna över 25 år, samt att den inte får riktas till unga under 25 år.

I ett flertal undersökningar ser vi tydligt att lagen inte förmår att skydda unga från dessa produkter. Unga uppger fortsatt, i samma utsträckning, att de ofta ser reklam för tobaksindustrins nikotinprodukter i sociala medier och tillgången till dessa produkter fortsätter att öka, trots att den nya lagen medförde en åldersgräns på 18 år. En förklaring till detta kan vara att försäljningen av dessa produkter ökar explosionsartat både i termer av fysiska butiker men även i egenskap av internetbutiker. Provköp genomförda av ungdomar visar att det är lätt att köpa utan legitimation och det faktum att det även är tillåtet med snus i svenska skolor  innebär att det även förekommer langning av elever som fyllt 18 år till yngre elever.

Det svenska centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning undersöker årligen bruket av snus, cigaretter, vitt snus och e-cigaretter. I såväl grundskolans årskurs 9 (15-åringar) och gymnasiets årskurs 2 (17-åringar) har bruket av både vitt snus som e-cigaretter fortsatt öka samtidigt som bruket av konventionella cigaretter också ökar. Vi ser tydligt att vitt snus och e-cigaretter attraherar icke-rökande barn och ungdomar samt att de främsta anledningarna till att börja är kompisars påverkan, att det verkar mindre farligt, lockande smaker och reklam i sociala medier. 

Det faktum att dessa produkter får kallas tobaksfria innebär även att de i Sverige undgår tobaksskatten och endast beskattas med en försumbar nikotinskatt. Detta bidrar till att produkterna blir extremt billiga och tillgängliga för priskänsliga ungdomar. En stock (10 dosor) vitt snus kan kosta så lite som 150 SEK vilket innebär att en dosa kan kosta 15 kr. Samtliga nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel bör därför beskattas som tobak för att skydda främst barn och unga, menar Helen Stjerna..

I Sverige saknas även en maxgräns för mängden nikotin i det vita snuset. Det har resulterat i att vi nu ser snussorter med skyhöga mängder nikotin och att skolor larmar om nikotinförgiftade barn som kräks i skolan.

För att undvika att Finland får en liknande utveckling som den vi bevittnat i Sverige rekommenderar vi på A Non Smoking Generation att Finland säkerställer följande insatser i regleringen av det vita snuset:

  • Inför åldersgräns för köp, helst 20 år för att förhindra langning.
  • Tillstånd endast för butiker som inte ligger i anslutning till skolor eller annan ungdomsrelaterad verksamhet.
  • Inför en helt nikotinfri (läkemedel undantaget) skoltid som förebygger grupptryck, normalisering och langning
  • Förbjud internetförsäljning helt
  • Förbjud alla former av reklam – även på digitala plattformar
  • Förbjud alla former av smaksättning. Att tillåta ”vuxna” smaker kommer att ge svårigheter att implementera/tillämpa lagen. I Sverige har den ”måttfulla” reklamen varit allt annat än måttfull och sannolikt kommer Finland att stöta på liknande svårigheter i bedömningen av vad som anses ”vuxen” smak.
  • Inför en maxgräns som är minst i nivå med andra tobaksprodukter. I Sverige har de höga nikotinmängderna i dessa produkter gjort barn och unga kraftigt beroende och många vittnar om stora svårigheter att ta sig ur beroendet.
  • Beskatta det vita snuset som tobak och säkerställ att prisnivån gör produkterna otillgängliga för barn och unga.

Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation