Världstoalettdagen 2020: Hållbar sanitet och klimatförändringar

19 november 2020
 / 
Världstoalettdagen 2020: Hållbar sanitet och klimatförändringar

World Toilet Day uppmärksammas den 19 november varje år av FN. Temat för Världstoalettdagen år 2020 handlar om hållbar sanitet och klimatförändringar. Syftet är att öka medvetenheten om hur de ökande klimatförändringarna påverkar det globala hållbarhetsmålet nummer 6: rent vatten och sanitet för alla till år 2030.  

Inför Världstoalettdagen 2020 uppmärksammar FN att klimatförändringarna förvärras och att dess konsekvenser såsom översvämningar, torka och höjda havsnivåer hotar människors tillgång till rent vatten och sanitet. Alla samhällen måste utveckla hållbara sanitetssystem som kan motstå och motverka klimatförändringarna.

Tobak en stor bidragande orsak till både ökande klimatförändringar och bristande tillgång till rent vatten och sanitet.

  • Varje år avverkas cirka 200 000 hektar skog på grund av tobaksindustrin. Avskogning är en av de största orsakerna till koldioxidutsläpp och klimatförändringar, och är även förknippat med markförstöring och ökenspridning. Miljön förlorar sitt naturliga skydd mot naturkatastrofer såsom torka och översvämning.
  • Nikotinet i tobaksplantan och de bekämpnings- samt gödningsmedel som används i odlingen förgiftar marker och vattendrag.
  • Varje år förbrukas 22 miljarder kubikmeter vatten till följd av tobaksproduktion, vilket motsvarar 74 liter vatten per paket cigaretter (20 stycken).
  • Varje år slängs 4500 miljarder fimpar på marken runtom i världen. Sammanlagt resulterar det i att marker och hav förorenas med 688 miljoner kilo plast.
  • Varje dag spolas fyra miljoner snusprillor ner i svenska toaletter, vilket belastar avloppsreningsverken med 1100 ton snus varje år. Reningsverken är inte gjorda för att ta hand om de farliga ämnena som finns i snuset, såsom kadmium, vilket gör att de tillslut riskerar att hamna i naturen. 

Att avstå tobak är ett effektivt sätt att bidra till en bättre miljö, bättre levnadsförhållanden och global hållbar utveckling.

För mer info om tobakens påverkan på miljön och de globala målen för hållbar utveckling, ta del av våra faktablad: