WHO startar kunskapscentrum i Brasilien för att stödja övergången från tobaksodling till mer hållbar försörjning

Sekretariatet för Världshälsoorganisationens (WHO) tobakskonvention och en institution (Fiocruz) inom Brasiliens hälsoministerium enades den 9 juli om att starta ett nytt kunskapscentrum för att stödja implementeringen av tobakskonventionens artikel 17; stöd till ekonomiskt hållbara alternativ, och artikel 18; skydd av miljön och människors hälsa. Utifrån erfarenheter från Brasilien ska kunskapscentrumet utveckla, koordinera och stödja regionala samt globala insatser för att främja alternativ till tobaksodling.

Tobaksodling kräver mycket arbetskraft, tömmer jorden på näring och skadar hälsan hos bönder vars ersättning för arbetet är låg eller obefintlig. Dessutom är tobakens totala miljöpåverkan jämförbar med hela länders och tobaksproduktionen är ofta mer miljöskadlig jämfört med livsnödvändiga varor såsom mat. Om dagens tobaksodlingar istället användes till att odla ätbara grödor har det uppskattats att den maten skulle räcka till 10-20 miljoner människor.

Det nya kunskapscentrumet i Brasilien ska, likt övriga av WHO:s kunskapscentrum, stödja tobakskonventionens parter (länder) att stärka implementeringen av konventionens artiklar, genom att utveckla, analysera och sprida kunskap med relevans för artikel 17 och artikel 18. Syftet är att stödja tobaksodlare till att övergå till mer lönsamma grödor eller andra ekonomiska aktiviteter, vilket förbättrar böndernas hälsa och inkomst samtidigt som det bidrar till att skydda miljön. Stort fokus kommer riktas mot tobaksodlande låginkomstländer, särskilt i Afrika.

Läs mer i WHO:s pressmeddelande.