A Non Smoking Generations deltagande under COP10

26 februari 2024
 / 
A Non Smoking Generations deltagande under COP10

I början av februari deltog vår generalsekreterare i den tionde internationella tobakskonferensen (COP10). Medlemsländerna samlas under flera dagar, vartannat år, för att fatta ytterligare beslut om WHO:s ramverk för tobakskontroll (FCTC). Helen presenterade tillsammans med Global Youth Voices krav och önskemål för ungas rätt till att bli skyddade från tobak/nikotin och betonade även tobaksindustrins ansvar. Slutligen framförde Helen ett kraftfullt uttalande där hon uppmanade alla medlemsländer att följa WHO:s rekommendationer om att skydda unga från alla former av nikotinberoenden. 

COP10:s första dag (måndag)

Under COP10 framkom det en stark enighet bland medlemsländerna om tobakskonventionens essentiella roll. Dessutom delade länderna en gemensam uppfattning om att tobaksindustrin systematiskt undgår nationell lagstiftning för tobaks-/nikotinprodukter i samtliga länder för att locka barn och unga till nikotinberoende genom att använda godisliknande smaker och framföra missvisande påståenden om nikotinprodukters hälsorisker. Helen påpekar behovet av snabba beslutsprocesser och lyfter fram den problematik som uppstår när vissa medlemsländer avsiktligt fördröjer framstegen genom att föreslå omstruktureringar av punkterna i tobakskonventionen.

Måndagens höjdpunkter inkluderade ett möte med Spaniens hälsominister och ett seminarium om artikel 5.3 i Tobakskonventionen, som syftar till att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins påverkan. Helen understryker att Sverige, trots att ha ratificerat tobakskonventionen år 2005, fortfarande inte har implementerat konventionen fullt ut. Detta tillåter tobaksindustrin att fortsätta påverka beslutsfattare och därmed folkhälsopolitiken.

Nederländernas folkhälsominister framförde hur de själva har implementerat offensiva satsningar för att skydda barn och unga från tobaksindustrins nya produkter. Folkhälsoministern anser att det är två framgångsfaktorer som krävs för att lyckas; att det finns en politisk vilja och att samarbeta med civilsamhället. 

COP10:s andra dag (tisdag)

Under konferensens andra dag deltog Helen i ett betydelsefullt möte med sekretariatet och Adriana Blanco som vikten av att involvera den yngre generationen som får ta de konsekvenser som tobaksindustrin orsakar. Under mötet överlämnade Helen A Non Smoking Generations rapport Next generation nicotine addicted customers om situationen i Sverige, vilket beskriver hur tobaksindustrin lyckats dra in unga i ett skadligt nikotinberoende genom produkter som vitt snus och e-cigaretter. Ett annat framträdande ögonblick var Helens uttalande tillsammans med Global Youth Voices under punkt fem, vilket mottogs med applåder. Under dagen framkom det att vissa medlemsstater fördröjde processen genom att försöka åter öppna avslutade diskussionspunkter.

COP10:s fjärde dag (torsdag)

Världshälsoorganisationen WHO fick ta del av Global Youth Voices gemensamma uttalande, vilket Helen var en del av. Läs mer om uttalandet i vår tidigare nyhet. 

COP10:s sista dag (lördag)

Under konferensens sista dag redogjorde WHO för sin rapport om nya nikotinprodukter med tydliga rekommendationer om att länder bör skydda unga genom att reglera nya nikotinprodukter (som inte är godkända läkemedel) som tobak och beskattas därefter. Trots dessa rekommendationer var det många tobaksproducerande länder som ville att produkterna ytterligare behövde utredas för att undersöka om nikotinprodukter eventuellt kan hjälpa rökare att sluta – trots att oberoende forskning tydligt visar att det snarare leder till blandbruk och resulterar i fler hälsorisker.

Efter att alla medlemsländer hade redogjort för sina ståndpunkter beskrev Helen situationen i Sverige och hur tobaksindustrin lyckats rekrytera en hel generation in i ett skadligt nikotinberoende. I Helens uttalande i egenskap av ENSP-delegat påminde hon även om tobakskonventionens artikel 5.2 som tydligt deklarerar att medlemsländerna ska förebygga alla former av nikotinberoende. 

Beslut i samband med COP10 

COP10 resulterade i beslut om att stärka implementeringen av flera artiklar i tobakskonventionen, inklusive artikel 18, som berör miljö och folkhälsa, och artikel 13 som behandlar tobaksreklam i digitala medier. Medlemsländerna uppmanas även att vidta ytterligare åtgärder som sträcker sig bortom tobakskonventionens grundkrav. Detta innebär att inga hinder bör finnas för länder att införa mer strikta krav och lagstiftning, förutsatt att dessa är i linje med både nationell och internationell lagstiftning enligt artikel 2.1. I enlighet med artikel 19, framträder nu en förstärkt vilja bland medlemsländerna att initiera rättsliga processer för att hålla tobaksindustrin juridiskt ansvarig för dess skadeverkningar. 

Under COP10 antogs också Panamadeklarationen som uppmärksammar konflikten mellan tobaksindustrins vinstintressen och att prioritera folkhälsan. Deklarationen klargör även behovet av samstämmighet inom regeringar för att uppfylla kraven i tobakskonventionens artikel 5.3, som syftar till att skydda folkhälsopolitiken från kommersiella och andra särintressen inom tobaksindustrin.

Ytterligare inrättades två expertpaneler – den ena med uppgiften att utveckla framåtblickande åtgärder för tobakskontroll i enlighet med artikel 2.1 och den andra med inriktning på artikel 19, vilken behandlar frågor om tobaksindustrins ansvarsskyldighet.

Inga direkta beslut fattades kring nikotinprodukter under COP10, däremot är WHO:s rekommendationer för hur länder ska förhålla sig till dessa produkter väldigt tydliga. 

A Non Smoking Generation uppmanar regeringen att följa och implementera tobakskonventionen fullt ut samt att beakta WHO:s rekommendationer för nikotinprodukter.

Vill du se bättre implementering av tobakskonventionen i Sverige? Stöd vårt politiska påverkansarbete här.