Barnkonventionsdagen 2020

20 november 2020
 / 
Barnkonventionsdagen 2020

Den 1 januari i år blev FN:s barnkonvention svensk lag och ska skydda alla barns rätt till exempelvis utbildning, utveckling och god hälsa. Den 20 november infaller barnkonventionsdagen och då uppmärksammar A Non Smoking Generation hur tobak är ett hot mot barns rättigheter både här i Sverige och runtom i världen.

Barns rättigheter kränks inom tobaksproduktionen. Att barn arbetar istället 
för att gå i skolan 
eller i kombination med skolgång är 
inte ovanligt. Många
 hjälper till hemma med olika hushållssysslor 
och det kan i flera 
fall vara utvecklande och lärorikt. Det som däremot inte är okej 
är om arbetet är skadligt för barnet eller hindrar skolgången. Barnarbetet inom tobaksindustrin strider direkt mot flera artiklar i barnkonventionen.

Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång – artikel 32 i barnkonventionen

Inom tobaksodling är skadligt barnarbete vanligt förekommande på grund av fattigdom och den låga ersättningen som tobaksföretagen erbjuder bönderna. Många bönder har inte råd att anställa vuxna och blir tvungna att ta hjälp av barn i sin närhet. Enligt en uppskattning från 2011 arbetade cirka 1,3 miljoner barn under 14 år inom tobaksodling, men den faktiska siffran är betydligt högre eftersom barn mellan 14-18 år inte var inräknade. Dessutom är mörkertalet stort då det saknas statistik från många länder, samt mer aktuella siffror.

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla – artikel 28 i barnkonventionen

Barn som arbetar på tobaksodlingar har ofta begränsade möjligheter att fullfölja sin grundskoleutbildning då de under vissa perioder inte går till skolan för att hjälpa till på odlingen, de kan också vara för sjuka för att kunna gå till skolan, eller så de går de till skolan men är trötta och mår dåligt vilket försämrar deras inlärnings- samt koncentrationsförmåga. Arbetet försämrar både barnens hälsa och framtidsutsikter eftersom de sällan får en fullständig utbildning, vilket i sin tur ökar risken att de fortsätter att leva i fattigdom då det blir svårare att hitta andra sätt att försörja sig.

Barns rättigheter kränks även i konsumtionsledet. Idag använder en tredjedel av alla ungdomar i Sverige cigaretter och/eller snus innan de har tagit studenten, och användningen av nya nikotinprodukter såsom e-cigaretter och vitt snus bland unga har ökat dramatiskt under de senaste åren. En av fem svenska ungdomar uppger att de ofta ser tobaksreklam. Tobaksindustrin använder produktdesign, smaktillsatser och reklam via influencers i sociala medier för att rekrytera nya kunder bland barn och unga. Industrin kränker barns rätt att skyddas mot skadlig reklam och samtidigt barns rätt till god hälsa. Ungdomars hjärnor som fortfarande utvecklas är särskilt sårbara för nikotin och vid exponering i tidig ålder ökar bland annat risken för långvarigt beroende, psykisk ohälsa och mottagligheten för andra droger.

Tobaksindustrin utnyttjar och skadar barn i hela världen genom hela produktionskedjan. För att barnkonventionen ska tillämpas både i lagstiftningen och praktiken krävs en rad åtgärder för att bättre skydda barns rättigheter. A Non Smoking Generation vill exempelvis se:

  • En lag om tobaksfri skoltid. Alla barn har rätt till en skyddande skolmiljö som främjar deras hälsa, studieresultat och framtid.
  • Ett totalförbud mot all tobaksreklam. Alla barn har rätt att skyddas mot skadlig reklam, och rätt till information som främjar en hälsosam och hållbar livsstil.
  • En höjd tobaksskatt och en hållbarhetsskatt på tobak. Intäkter från en höjd skatt kan öronmärkas för tobaksförebyggande arbete, för att skydda barn från ett skadligt beroende och bekämpa den industri som utnyttjar barnarbete.

För mer information om hur tobak påverkar barn i Sverige och i andra länder, ta del av våra faktablad: