Myter och missuppfattningar om tobaksfri skoltid

Tobak är ett av vårt lands största folkhälsoproblem. Några av de viktigaste förutsättningarna för att förebygga tobaksbruk bland ungdomar är att de miljöer de vistas i är tobaksfria och att vuxna är tobaksfria förebilder. Vår nya Novusundersökning bekräftar återigen att det bara är barn som börjar använda tobak, och visar att den vanligaste åldern för att debutera med cigaretter eller snus är mellan 13-16 år. Det innebär att nästan alla tobaksdebuter sker i tonåren eller tidigare, och att en stor del av allt tobaksbruk kan förhindras om denna åldersgrupp får bättre skydd samt stöd för att förbli tobaksfria.

Den grundläggande orsaken till att unga börjar använda tobak är att det finns en stark tobaksindustri med enorma resurser att spendera på marknadsföring och produktutveckling. Vår Novusundersökning visar att unga ser och påverkas av tobaksreklam, men också att kompisars påverkan är den orsak till att börja använda tobak som unga uppger i störst utsträckning. Tobaksbruk sprids bland kompisar på grund av grupptryck och tillgänglighet i deras vardag. För att skydda unga från den pressen och exponeringen, samt motverka normaliseringen av tobaksbruk bland unga, kan en tobaksfri skoltid vara avgörande. Åtta av tio unga i 14-18 års ålder uppger att de själva vill ha en tobaksfri skoltid.

Nedan slår vi hål på några av de vanligaste missuppfattningarna vi möter när vi pratar om tobaksfri skoltid. Men innan du läser vidare tipsar vi om att titta på denna korta film där vi intervjuar 20 ungdomar om deras syn på tobaksbruk.

 

  1. Det är väl redan förbjudet att röka i skolan?

1994 infördes lagen om rökfri skolgård och sedan dess har rökrutorna i praktiken flyttat från någon undangömd del av skolgården till skolans entré där vi inte sällan möts av både askkoppar och meddelanden om var det går bra att röka. För många innerstadsskolor som helt saknar skolgård betyder det i praktiken att eleverna röker fritt direkt utanför dörren.

Övriga tobaksprodukter såsom snus, vitt snus och e-cigaretter regleras överhuvudtaget inte i lagen. Lagen om rökfria skolgårdar är otillräcklig. Om lagen istället reglerade skoltiden och inkluderade samtliga tobaksprodukter skulle den kunna skydda alla de barn som ännu inte börjat samt hjälpa alla de som vill men har svårt att sluta på grund av att kompisar röker eller snusar på rasten. Det kanske tydligaste exemplet på tobaksbrukets smittsamhet är att andelen vuxna rökare nästintill har halverats sedan Sverige införde rökfria serveringar 2005.

  1. Ett förbud mot tobak löser alla problem

Vi har aldrig påstått att ett förbud mot tobak skulle vara en helhetslösning. Ett lagstiftat förbud mot tobak under skoltiden är en viktig signal till skolor att det tobaksförebyggande arbetet måste tas på större allvar. Ett långsiktigt hållbart arbete är avgörande, och att det i förlängningen blir en integrerad del av skolans ordinarie verksamhet. Det främsta målet med en tobaksfri skoltid är inte att få den minoritet av elever som använder tobak att sluta (även om det ofta blir en positiv bonuseffekt), utan att skapa en skoltid och skolkultur som stöttar den stora majoritet av elever som är tobaksfria att förbli tobaksfria.

  1. Skolpersonalen ska agera rökpoliser

När vi kommer till skolor tror många att arbetet för en tobaksfri skoltid kommer innebära att de ska jaga de elever som använder tobak. Inte alls. Tobaksfri skoltid handlar om att skifta fokus från att ”hålla ordning” på individen till att skapa en skyddande miljö för den större gruppen. Med ett synsätt som baseras på omtanke och inkludering blir arbetssättet annorlunda: det handlar inte om att ”jaga” de rökare och snusare som finns på skolgården utan om att istället – tillsammans – försöka skapa en helt tobaksfri skoltid som skyddar de elever som ännu inte har börjat.

  1. Tobaksfri skoltid exkluderar de som redan röker

I uppstarten av att arbeta med tobaksfri skoltid är det viktigt att inkludera de elever som redan brukar tobak, de är en viktig komponent för att lyckas med detta arbete. Både skolpersonal och elever bör delta i arbetet kring en tobaksfri skoltid, inte minst de som själva brukar tobak. De är extra viktiga och kan göra skillnad genom att stödja sina skolkamrater att förbli tobaksfria – om de ställer upp på att låta bli att använda tobak under tiden de spenderar i skolan. Skillnaden är att de nu är inkluderade i arbetet – de är inte längre problemet som ska lösas. Vi inkräktar inte i deras integritet och försöker tvinga dem att sluta. Istället bjuder vi in dem som viktiga aktörer i vårt gemensamma arbete för en tobaksfri skoltid – för att fler elever ska förbli tobaksfria. Det upplevs då heller inte som rebelliskt att röka eller snusa under skoltid, utan snarare bara osolidariskt. Och de flesta tobaksbrukare – när de bjuds in på det här sättet och förstår varför – brukar göra sitt bästa för att bidra och vara en del av arbetet för en tobaksfri skola.

  1. Tobak hänger inte ihop med läroplanen

Traditionell undervisning om ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) brukar fokusera på drogernas skadeverkningar och hälsoaspekter. Företrädesvis hamnar då undervisningen i ämnena biologi och idrott och hälsa. Men enligt läroplanen hör ANDTS-frågorna till de kunskapsområden som ska integreras ämnesövergripande. Tobak motverkar samtliga 17 globala mål för hållbar utveckling och kan enkelt inkluderas i samtliga av skolans ämnen.

Om du är lärare och vill ha stöd i form av kunskapsmaterial att arbeta med i klassrummet, klicka här.

  1. Lärare måste ju prioritera elevernas lärande?

Vi möter ofta uppfattningen att skolpersonalens uppdrag handlar om elevernas lärande och att de varken har tid eller resurser att arbeta med tobaksfrågan. Få inser att det tobaksförebyggande arbetet i skolan kan vara direkt avgörande för att vissa elever ska klara av skolan. Få vet att tobaksbruk inte bara försämrar hälsan på lång sikt, utan även ungas kognitiva förmågor här och nu. Nikotin skadar den unga hjärnan och ökar risken för psykisk ohälsa och inlärnings- samt koncentrationssvårigheter, och ökar dessutom mottagligheten för andra droger. Tobaksprevention är därför också effektivt för att förebygga andra missbruk, och främjar både ungas hälsa, studieresultat samt framtid.

Om du arbetar i en skola och vill ha stöd i ert arbete för en tobaksfri skoltid, besök vår plattform tobaksfriskoltid.nu.