”Sätt stopp för vitt snus bland unga”

28 september 2020
 / 
”Sätt stopp för vitt snus bland unga”

Föräldrar måste i väntan på en ny tobakslag prata med sina barn om riskerna med smaksatta nikotinprodukter. Det kan stoppa den ökade användningen av vitt snus bland tonåringar, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för organisationen A non smoking generation, i en insändare i DN.

Andelen rökande ungdomar minskar långsamt, men andelen snusande ökar. Samtidigt ökat bruket av e-cigaretter och andra nya tobaksprodukter lavinartat.

Enligt en undersökning som gjorts av opinionsinstitutet Novus på uppdrag av A non smoking generation har 19 procent av 14-18-åringar använt vitt snus. Det är en ökning med 171 procent på ett år.

Genom att marknadsföra nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå tobakslagen, som främst ska skydda barn och unga. Undersökningen visar att närmare sju av tio tror att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga.

Det är svårt att uttala sig om hur farliga dessa nya produkter är eftersom de är nya. Vad vi med säkerhet vet är att nikotin framställs av tobak och medför allvarliga hälsorisker som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fosterskador och psykisk ohälsa.

A non smoking generation har länge påtalat behovet av att reglera inte bara dagens tobaksprodukter, utan även framtida. Regeringen tillsatte i januari en utredare, vars uppdrag är att se över de nya tobaksprodukterna för att säkra en sammanhållen och systematisk reglering som skyddar barn och unga.

Det ger oss goda förhoppningar, men fram till dess att en uppdaterad tobakslag är på plats behöver skola och föräldrar vara ett stöd, sätta gränser och vara någon som unga kan skylla på för att våga tacka nej. Bara en av fyra unga har föräldrar som pratat ingående om tobak med dem och färre än hälften får tillräcklig information i skolan.

Trots att tobaksreklam är förbjudet i Sverige svarar mer än var femte ung att de ofta ser tobaksreklam. Tobaksindustrin marknadsför nämligen fritt sina nya produkter i sociala medier och delar ut gratis smakprover på festivaler och event.

Den låga eller obefintliga tobaksskatten innebär att de nya produkterna är billiga och lättillgängliga för priskänsliga ungdomar. I dagsläget kan man köpa en dosa vitt snus till samma pris som en glass.

I våras förbjöds all försäljning av smaksatta cigaretter, men vitt snus och e-cigaretter kan ha tusentals smaktillsatser, vilket sänker tröskeln och gör det mer attraktivt att testa. Fyra av tio unga uppger tilltalande smaker som skäl till att vilja testa.

Vår undersökning är den femte i raden som visar att nio av tio ungdomar börjar röka på grund av kompisars påverkan. Om ingen rökte eller snusade skulle ingen heller börja. Och det är där alla vuxna kommer in.

Vi ska ha ett samhälle som skyddar barn och unga från att exponeras för tobak. Åtta av tio ungdomar vill själva ha tobaksfri skoltid. Det borde vara en självklarhet i ett land där FN:s barnkonvention sedan årsskiftet är svensk lag och understryker barns rätt till god hälsa och utbildning. Sverige är numera enda land i Norden som tillåter tobak under skoltiden.

Även om det i dagsläget finns luckor i lagen, kan du som vuxen göra stor skillnad för att skydda unga från att bli nästa generations nikotinister:

● Ta snacket. Att förbjuda alla former av tobak gör det inte mer spännande att testa. Tvärtom blir du en tråkig vuxen att skylla på, som också gör det lättare att tacka nej.

 Läs på om alla tobaksprodukters kända hälso- och hållbarhetseffekter.

 Använd inte tobak framför barn och unga. Vuxna är viktiga förebilder.

 Påverka din skola att införa tobaksfri skoltid. Det stödjer inte bara elever att förbli tobaksfria, utan även alla de som vill men har svårt att sluta.

● Välj tobaksfria butiker och tobaksfritt sparande. Dina barn kommer att tacka dig.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation