Vad innebär en tobaks-/nikotinfri skoltid?

20 mars 2024
 / 
Vad innebär en tobaks-/nikotinfri skoltid?

Redan 2008 startade A Non Smoking Generation projektet Tobaksfri skoltid, en arbetsmetod som vägleder skolor i arbetet för en tobaks-/nikotinfri skoltid. Genom att flytta fokus från den fysiska skolgården till den faktiska tiden som personal och elever spenderar i skolan kan fler barn få stöd för tobaks-/nikotinfria liv. Arbetet går ut på att skapa en tobaks-/nikotinfri miljö och avnormalisera tobak/nikotin med syfte att skydda de elever som ännu inte har börjat samt underlätta för de som försöker sluta. Under 2022 tillsatte regeringen en utredning för att se efter möjligheterna att lagstifta en tobaks-/nikotinfri skoltid, vars resultat ska presenteras den 31 mars. 

 

Det var fem år sedan filmen togs fram och sedan dess har användningen av nikotin ökat explosionsartat bland unga. Under 2023 visade den nationella skolundersökningen som genomförs av Centralförbundet och alkohol- och narkotikaupplysning, att 44 procent av gymnasieelever i årskurs två har någon gång provat vitt snus och 56 procent har testat e-cigaretter. 

Samtliga nordiska länder utom Sverige, har infört en lag om en helt tobaksfri skoltid. Istället har Sverige en otillräcklig lagstiftning som enbart förbjuder rökning inom skolans område. Skolan är en av de platserna där tobaks-/nikotinbruket smittar som mest, vilket blir tydligt när nio av tio unga mellan 14-18 år anger “kompisars påverkan” som anledning till att testa cigaretter och nya nikotinprodukter i vår senaste Novusundersökning

A Non Smoking Generation har länge uppmanat beslutsfattare om att lagstifta en skoltid fri från tobak/nikotin – för att fler inte ska börja men även för att göra det lättare för de som vill sluta. Resultatet från utredningen “En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter”, efterfrågad av regeringen, är planerad att presenteras i slutet av mars och en lagstiftning om en tobaks-/nikotinfri skoltid skulle kunna bli verklighet i Sveriges samtliga skolor.  

Tobaks-/nikotinfri skoltid – metoden

En tobaks-/nikotinfri skoltid är en metod i sex steg som hjälper skolan att skapa en kultur fri från tobak/nikotin i syfte att stödja elever till att förbli tobaks-/nikotinfria. Ta del av hela arbetsmetoden här. Nedan presenteras en kort sammanfattning av de sex stegen.

Steg 1: Tobakspolicy 

Tobakspolicyn ska vara utgångspunkten för skolans tobaksförebyggande arbete. Det är den som beskriver hur skolan ser på tobaksfrågan, hur skolan vill arbeta med den och vad skolan uppnå med ert arbete. En tobakspolicy som är en utgångspunkt och stödjer det fortsatta arbetet. A Non Smoking Generation har tagit fram ett förslag här.

Steg 2: Förankring i skolans personal

Det är avgörande att få en bred förståelse och acceptans för vad det är man vill uppnå och varför man ska genomföra det tobaksförebyggande arbetet på skolan. Under detta steg ska skolan förankra och få uppslutning för idén om en skoltid fri från tobak/nikotin, och betydelsen av tobaks-/nikotinfria miljöer, bland skolans personal. 

Steg 3: Förankring skolans elever 

Arbetet för en tobaks-/nikotinfri skoltid är inte bara ett ansvar för skolans personal utan även eleverna måste involveras och vara delaktiga. Eleverna måste känna till tobakspolicyn och ha förståelse för och acceptera vad är det skolan gör och varför. Det är därför viktigt att lägga tid och kraft på att förankra idén om en tobaks-/nikotinfri skoltid. 

Steg 4: Kommunikation 

Som ett led i det fortsatta förankringsarbetet och för att befästa förhållningssättet till tobak/nikotin, är det bra om skolan strävar efter att synliggöra och kommunicera ställningstagandet för en tobaks-/nikotinfri skoltid. Utöver att skolpersonal och elever kan behöva påminnas då och då så är det också bra att kommunicera till skolans övriga intressenter, så att också de känner till vad skolan försöker uppnå och utifrån sin roll kan stödja arbetet för en tobaks-/nikotinfri skoltid.

Steg 5: Förstärkande aktiviteter

Ett antal verktyg presenteras för att ytterligare stärka det tobaksförebyggande arbetet på skolan. Det handlar om olika insatser som ändå ska göras enligt skolans styrdokument. Så som ANDT-undervisning, hälsosamtal och utvecklingssamtal. 

Steg 6: Uppföljning 

I slutet av varje läsår kan skolan följa upp hur arbetet har gått, men också blicka framåt mot nästa läsår. Vilka erfarenheter kan skolan ta med sig och vad kan göras bättre till nästa år? Det handlar också om att försöka bygga strukturer och rutiner så att det tobaksförebyggande arbetet blir en integrerad del i den ordinarie verksamheten. 

Anser du att barn och unga har rätt till bättre skydd mot all form av tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.