Våra förhoppningar för 2024

27 februari 2024
 / 
Våra förhoppningar för 2024

I år framträder flera möjligheter till positiva förändringar inom tobakskontroll och prevention samt mänskliga rättigheter och klimatåtgärder i samband med tobaksproduktion. A Non Smoking Generation har både förväntningar och förhoppningar om de beslut som kan fattas under 2024. Dessa åtgärder sträcker sig både nationellt, där flera av våra uppmaningar riktas till den svenska regeringen, samt internationellt som framför allt inkluderar bestämmelser inom EU. 

Under 2024 vill vi att den svenska regeringen inför följande åtgärder:

1. Lagstifta om en helt nikotinfri skoltid

Socialdepartementet tillsatte utredningen “ En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter”  under 2022 för att uppnå en effektiv och rättssäker tillämpning till skydd för folkhälsan, med särskilt fokus på att uppnå en hög skyddsnivå för barn och unga. Utredaren ska bland annat undersöka behovet av och möjligheterna att införa en tobaks-/nikotinfri skoltid och utredningen skall vara klar senast den 31 mars i år. Sedan starten av vår årliga novusundersökning 2016 har kompisars påverkan toppat listan över tänkbara anledningar till att testa cigaretter, snus och e-cigaretter. Skolmiljön utgör därmed en riskmiljö där alla former av  tobaksbruk sprids. Nuvarande lagstiftning reglerar endast cigaretter och e-cigaretter och innebär att det på de allra flesta skolor är fritt fram att snusa i klassrummet. Ett annat problem är att den befintliga lagen reglerar skolans område i stället för tiden som eleverna spenderar där. Det innebär att det även är fritt fram att röka på rasten, bara man gör det utanför skolgården eller entrén. Våra förhoppningar är att utredningen kommer att resultera i att tobaks-/nikotinfri skoltid lagstiftas och implementeras i alla Sveriges skolor. 

2. Reglera nikotinprodukter (som inte klassas som läkemedel) som tobak

Tobaksindustrin kringgår nuvarande tobakslagstiftning genom att kalla nya nikotinprodukter för “tobaksfria”, vilket fram till 2022 tillät dem att fritt marknadsföra produkterna till unga, använda lockande smakbeskrivningar och sälja vitt snus utan åldersgräns. Tidigare tilläts även tobaksföretag att sponsra offentliga evenemang och festivaler samt att dela ut gratisprover av vitt snus. Även om det under 2022 infördes en ny lag som reglerar nikotinprodukter, uppmanade A Non Smoking Generation redan då regeringen att reglera nikotinprodukter som tobak. Rökningen har minskat i Sverige tack vare en fungerande tobakslagstiftning, och om nikotinprodukter skulle omfattas av tobakslagen skulle antalet nikotindebuter minska rejält bland unga. Detta skulle inkludera en nolltolerans mot reklam, ett förbud mot smaksättningar och en höjd skatt.

3. Ökade medel till tobaksförebyggande och kunskapsspridande insatser

Vi ser tydligt i vår årliga novusundersökning att kunskapen i samhället är låg, både när det gäller hälsorisker och hållbarhetsaspekter på samtliga tobaks- och nikotinprodukter. Ökad kunskap kan leda till informerade beslut såväl bland politiker som ungdomar som befinner sig i riskzonen. För att kunna bedriva kunskapshöjande informationskampanjer krävs att regeringen avsätter tillräckliga medel och prioriterar de mål som antagits i regeringens ANDTS-strategi. Vi ser även att skolan behöver mer stöd och hjälp för att utbilda om såväl hälsorisker som tobaksindustrins inverkan på global hållbar utveckling. Bara hälften av alla 14-18-åringar uppger att de har fått ingående information om tobak i skolan.

4. Höj skatten på samtliga tobaks-/nikotinprodukter

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är höjd tobaksskatt ett av de mest effektiva verktyg vi har för att skydda barn och unga från ett skadligt nikotinberoende. Trots det är skatten alltjämt för låg på samtliga tobaksprodukter och obefintlig på vitt snus och andra nikotinprodukter som tobaksindustrin påstår vara tobaksfria. Detta innebär att man just nu kan köpa en dosa vitt snus för 15 kr och att det därmed är väldigt tillgängligt för priskänsliga ungdomar. Om regeringen menar allvar med att skydda unga från ett skadligt nikotinberoende måste samtliga tobaksprodukter beskattas hårdare. Höjd skatt minskar antalet tobaksdebuter och möjliggör även en finansiering av ett utökat tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga. Skatten behöver höjas på  samtliga tobaks-/nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel.

5. Höj åldersgränsen vid köp av tobaks-/nikotinprodukter till 20 år

Fler än 9 av 10  tobaksbrukare har börjat i tonåren eller ännu tidigare. Det innebär att fönstret till ett skadligt nikotinberoende står öppet under en kort period i livet och att vi med relativt små medel skulle kunna nå en helt tobaksfri befolkning om vi bara skyddar våra ungdomar. I vår senaste novusundersökning uppger en stor majoritet av ungdomarna mellan 14-18 år att det trots den nya lagen är lätt att få tag på tobaks-/nikotinprodukter som minderårig. Genom att höja åldersgränsen för köp av tobaks-/nikotinprodukter till 20 år skulle ungas tillgång till dessa produkter minska betydligt. En höjd åldersgräns för köp av nikotinprodukter skulle även ge ett ökat skydd mot alkohol, andra droger och spel om pengar.

6. Inför en nolltolerans på reklam för nikotinprodukter

Sedan 2022 får reklam för nikotinprodukter inte  riktas till eller visa unga under 25 år. Var fjärde ungdom mellan 14-18 år uppger alltjämt att de ofta ser reklam för nikotinprodukter enligt vår senaste Novusundersökning, vilket tydligt visar att den nya lagen är otillräcklig. Den otillräckliga regleringen tillåter tobaksindustrin att fortsätta värva in unga användare i livslånga nikotinberoenden genom reklam i sociala medier, butiker, på stan och på nätet. För att effektivt skydda unga behöver all reklam för nikotinprodukter förbjudas, på samma sätt som för cigaretter och konventionellt snus.

7. Förbjud godisliknande smaker på nikotinprodukter

Karismatiska smaker i cigaretter och rulltobak förbjöds 2016 i samband med EU:s tobaksproduktdirektiv med syftet att skydda unga från att börja röka. I vår senaste Novusundersökning anger hälften av unga mellan 14-18 år att tilltalande smaker är en anledning till att testa nya nikotinprodukter. Att förbjuda godisliknande smaker är därför avgörande för att förhindra att fler unga lockas in i ett skadligt beroende.

8. Inför bättre stöd och insatser till unga som är nikotinberoende

I CAN:s (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) senaste nationella skolundersökning anger 44 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 att de har testat vitt snus, och 56 procent att de har testat e-cigaretter. Det är uppenbart att den svenska regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga användningen av tobak/nikotin bland unga, och det saknas även initiativ för att hjälpa unga att bli av med sitt nikotinberoende. Även om det primärt handlar om att prioritera förebyggande åtgärder, är det också viktigt att kunna erbjuda unga möjligheter att bli av med sitt nikotinberoende, särskilt med tanke på den explosionsartade ökningen av antalet unga som använder tobaks-/nikotinprodukter.

9. Implementera tobakskonventionen fullt ut

Trots att Sverige ratificerade WHO:s ramkonventionen för tobakskontroll 2005, har regeringen fortfarande inte implementerat den fullt ut. Syftet med konventionen är att tillhandahålla ett vetenskapligt grundat ramverk som hjälper medlemsstaterna att skydda sina medborgare från tobak. Tobakskonventionens artikel 5.3 innebär att länderna skall skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins inflytande, men trots denna bestämmelse tillåts tobaksindustrins företrädare att arrangera möten med politiska aktörer och utöva påtryckningar som rör folkhälsopolitiken. Ett sätt som regeringen skulle kunna implementera tobakskonventionen på är att erbjuda medborgarna full insyn i alla kontakter och möten mellan beslutsfattare och tobaksindustrin.

INTERNATIONELLT VILL VI ATT FÖLJANDE BESLUT SKA TAS UNDER 2024:

10. Förbjud vitt snus inom EU

Eftersom att det saknas gemensamma EU-regler för vitt snus har EU-länderna valt olika tillvägagångssätt, där vissa länder har valt att förbjuda vitt snus medan Sverige exempelvis endast har begränsat marknadsföringen någorlunda och infört en 18-årsgräns. EU-kommissionen utreder för närvarande EU:s tobakslagar, vilket skulle kunna resultera i ett förbud av vitt snus. En sådan lagstiftning skulle kunna förhindra att andra europeiska länder får samma explosionsartade ökning av unga som börjar använda vitt snus.

11. Reglera tobaksprodukter enligt Single Use Plastics (SUP)

I Sverige utgör tobaksrelaterat skräp det vanligaste skräpet på våra gator, och varje år slängs 4500 miljarder cigarettfimpar i naturen. Nyligen har det framkommit att över fem miljoner e-cigaretter slängs i Storbritannien varje vecka. Engångsplast finns i cigaretternas filter, e-cigaretternas behållare och i snusförpackningar. FN:s globala plastavtal, som syftar till att minska plastföroreningar och dess skadliga effekter på miljön, förväntas träda i kraft före 2025. Genom en internationell rättsligt bindande överenskommelse kan regler fastställas för vad tobaks-/nikotinprodukter får innehålla för att minska plastanvändningen i världen. Läs mer om hur tobak/nikotin motverkar samtliga globala hållbarhetsmål här.

12. Se till att tobaksindustrins brott mot mänskliga rättigheter upphör, förhindras och begränsas genom införandet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Corporate Sustainability Due Diligence är en riskhanteringsprocess för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för företags faktiska och potentiella negativa påverkan på mänskliga rättigheter. Direktivet innebär att krav på att stora företag ska identifiera, hantera och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjor, ett beslut som nu har skjutits upp. Om CSDD skulle införas skulle tobaksindustrin bli tvungna att ta ansvar över vad som händer i deras leverantörsled när det kommer till miljörelaterade frågor och mänskliga rättigheter. Detta innebär att tobaksindustrin måste motverka barn- och tvångsarbete samt säkerställa att produktionen inte negativt påverkar miljön. Genom detta beslut skulle medvetenheten om tobaksindustrins miljöpåverkan och överträdelser av mänskliga rättigheter öka markant. Denna åtgärd skulle dramatiskt öka medvetenheten kring tobaksindustrins negativa inverkan på miljön och dess kränkningar av mänskliga rättigheter. Trots att dessa förändringar skulle implementeras är det avgörande att betona att tobaksproduktion aldrig kommer att kunna vara hållbar.

Sammanställning av de förändringar som vi hoppas sker nationellt och internationellt 2024:

 1. Lagstifta om en helt nikotinfri skoltid.
 2. Reglera nikotin som tobak (om det inte är godkänt läkemedel).
 3. Öka medel till kunskapshöjande insatser.
 4. Höj skatten på samtliga tobak-/nikotinprodukter.
 5. Höj åldersgränsen vid köp av tobaks-/nikotinprodukter till 20 år.
 6. Inför en nolltolerans på reklam för alla former av tobak och nikotin (som inte är läkemedel). 
 7. Förbjud godisliknande smaker på alla former av tobak-/nikotinprodukter. 
 8. Erbjud bättre stöd och insatser till unga som är nikotinberoende.
 9. Implementera tobakskonventionen fullt ut.
 10. Förbjud vitt snus inom EU.
 11. Reglera tobaksprodukter enligt Single Use Plastics (SUP).
 12. Se till att tobaksindustrins brott mot mänskliga rättigheter upphör, förhindras och begränsas genom införandet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).